Wojewoda Mazowiecki i Prezydent Warszawy gośćmi Pensjonatu "Św. Łazarz"!

Pensjonat „Św. Łazarz” prowadzony przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej w dniu 25 stycznia 2014 odwiedzili Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Z dyrektorem Misji Adrianą Porowską w towarzystwie licznie zgromadzonych dziennikarzy rozmawiali o systemie pomocy osobom bezdomnym na Mazowszu, szczególnie pochylając się nad pomocą organizowaną w mieście stołecznym. Poruszone zostały tematy nie tylko interwencyjnego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności zimą przy niskich temperaturach, ale także całorocznej pomocy świadczonej przez organizacje pozarządowe przy wsparciu miejskich środków finansowych a także tych przekazywanych przez Wojewodę i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Misji zaapelowała do Wojewody o nadzór nad gminami mazowieckimi i przypomnienie im o ustawowym obowiązku udzielania wsparcia osobom bezdomnym. W wielu gminach nie ma odpowiednich placówek, a władze w ramach ofiarowania pomocy wskazują warszawskie już i tak przepełnione noclegownie i schroniska i fundują bilety. Dyrektor Misji wyraziła ubolewanie nad faktem, iż w zeszłorocznym ogólnopolskim konkursie ofert w ramach Programu Wspierającego „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało mazowieckim organizacjom działającym w województwie o największej koncentracji bezdomności, dofinansowanie na jedynie dwa projekty, choć znacznie więcej uzyskało maksymalne oceny za wartość merytoryczną (Protest mazowieckich organizacji). Poruszony został ważny temat wspierania realizacji projektów innowacyjnych, które obecnie nie znajdują odzwierciedlenia w polityce społecznej Mazowsza i Warszawy min. programy oparte o ideę „Najpierw mieszkanie” czy projekty budowania rejestrów informacji o osobach korzystających z usług z tytułu bezdomności do celów badawczych. Dyrektor przekazała prośbę o sfinansowanie szkoleń dla pracowników wydziałów zajmujących się kreowaniem polityki społecznej urzędu wojewódzkiego i miejskiego, tak aby mieli okazję zapoznać się z wiedzą o sprawdzonych w innych krajach rozwiązaniach min. Housing First. W konsekwencji organizacje pozarządowe miałyby możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wcielenie ich w życie. Poruszony został również problem chorych osób bezdomnych nie posiadających prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i braku miejsc w schroniskach specjalistycznych. Dziennikarze zainteresowani byli skalą zjawiska bezdomności. Pracownicy Misji przekazali informację o alternatywnej metodzie liczenia osób w sytuacji bezdomności. Można o niej przeczytać min. w Stanowisku KMPS w sprawie określania skali bezdomności w Polsce. Mieliśmy również okazję  zaprezentować wewnętrzny elektroniczny rejestr usługobiorców oparty o innowacyjny standard gromadzenia danych biwm opracowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA w latach 2010-11. Standard biwm jest przykładem narzędzia pozwalającego na gromadzenie podstawowych danych według jednolitych definicji, w sposób umożliwiający ich agregację na poziomie „ponad-placówkowym” z zachowaniem ochrony danych osobowych. Jego powszechne wprowadzenie na Mazowszu byłoby krokiem milowym w badaniach nad zjawiskiem kryzysu bezdomności, pozwalającym na uzyskiwanie wszystkich zalecanych przez KE wskaźnikow bezdomności min. przepływu i stanu dla dowolnego dnia. Dziennikarze oraz przedstawiciele władz mieli możliwość zwiedzenia placówki i bezpośredniej rozmowy z pracownikami schroniska, mieszkań treningowych oraz streetworkerem a przede wszystkim z ludźmi którzy korzystają z pomocy Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.