Statut

Załącznik do uchwały nr 3 Fundatora fundacji „Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej” z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2016 r. - tekst jednolity Statutu fundacji „Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej” z siedzibą w Warszawie

 

 

 

STATUT FUNDACJI KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Fundacja pod nazwą „KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ", zwana w dalszej części Statutu „Fundacją", ustanowiona przez Polską Prowincję Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie z siedzibą w Tarnowskich Górach zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez Sławomira Borzęckiego notariusza w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Złota 73, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 października 2016 r. przez Sławomira Borzęckiego notariusza w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Złota 73, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. 1991. Nr 46, poz. 203, ze zm., zwaną dalej: „ustawą o fundacjach”), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm., zwaną dalej: „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”)  oraz niniejszego Statutu.
 2. Celem powołania Fundacji jest kontynuacja zadań realizowanych dotychczas przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomiankach, która funkcjonuje jako nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie.
 3. Fundacja nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 2

 

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 

§ 3

 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5

 

Fundacja może przystępować do spółdzielni, spółdzielni socjalnych, spółek i innych fundacji.

 

§ 6

 

 1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja działa pod nazwą „KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ”
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 7

 

 1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji - ze względu na jej cele - sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.). W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez osobę sprawującą funkcję Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Posługującym Chorym Ojcowie Kamilianie.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 8

 

Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja prowadzi odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 

§9

 

Celami Fundacji są:

 1. niesienie wszechstronnej pomocy społecznej ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, chorym,  z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym;
 2. edukacja w zakresie ochrony i  dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne;
 3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 4. promocja prorodzinnej polityki społecznej, postulowanie właściwych rozwiązań prawnych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy;
 5. wspieranie innych organizacji pozarządowych, w tym również finansowo, jeżeli ich cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji;
 6. edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób niezaakceptowanych i niezaadaptowanych społecznie;
 7. szkolenie zawodowe osób zagrożonych marginalizacją, w tym osób chorych psychicznie oraz bezdomnych;
 8. stworzenie przyjaznego miejsca pracy, umożliwiającego bezpieczny powrót na otwarty rynek pracy;
 9. wsparcie zawodowe i psychologiczne w podjęciu samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

 

§ 10

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób i instytucji wskazanych w § 8 niniejszego Statutu:
 1. organizowanie i prowadzenie placówek dla osób bezdomnych;
 2. sprawowanie pomocy, w szczególności poprzez wsparcie pracowników socjalnych realizowane również w formie streetworkingu, z wyłączeniem udostępniania tych pracowników innym podmiotom;
 3. sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, medycznej i psychologicznej;
 4. opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
 5. zaopatrywanie podopiecznych w potrzebną odzież i środki higieny osobistej;
 6. dostarczanie darów w postaci paczek żywnościowych oraz higienicznych podopiecznym przebywającym na leczeniu szpitalnym;
 7. zapewnienie lekarstw i środków opatrunkowych;
 8. organizacja pochówku w razie śmierci podopiecznego;
 9. świadczenie pomocy psychologicznej;
 10. świadczenie pomocy prawnej
 11. objęcie opieką duchową;
 12. zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych;
 13. tworzenie atmosfery wyrozumiałości, tolerancji i życzliwości;
 14. wysyłanie pomocy rzeczowej osobom ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, osobom usamodzielnionym przebywającym uprzednio w placówkach dla osób bezdomnych oraz zagrożonym bezdomnością;
 1. Działania, o których mowa w ust. 1, Fundacja podejmuje w miarę dostępności zasobów ludzkich i środków finansowych. 

 

Majątek Fundacji

 

§ 11

 

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz środków uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Środki Fundacji pochodzą z:
 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, grantów, datków i subwencji,
 3. ze zbiórek publicznych,
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
 5. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 6. działalności pożytku publicznego Fundacji,
 7. działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 12

 

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów, subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 13

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może przyjąć spadek jedynie poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 14

 

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi"),
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 15

 

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 16

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez odrębne struktury organizacyjne takie jak spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, zakłady produkcyjne, spółki, fundacje oraz współuczestniczyć na zasadzie udziałowca w działalności takich struktur.

 

§ 17

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

 1. 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 2. 23.31.Z – Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 3. 23.32.Z – Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 4. 23.41.Z – Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 5. 23.42.Z – Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 6. 23.49.Z – Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 7. 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 8. 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
 9. 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 10. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 11. 43.31.Z – Tynkowanie
 12. 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej
 13. 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 14. 43.34.Z – Malowanie i szklenie
 15. 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 16. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 17. 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 18. 58.11.Z – Wydawanie książek
 19. 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 20. 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 21. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 22. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
 23. 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 24. 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem

 

§ 18

 

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

 

Organy Fundacji

 

§ 19

 

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

§ 20

 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym, nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 5 Członków.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
 4. W skład Rady mogą wchodzić osoby fizyczne lub prawne. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 5. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Członkostwo w Radzie ustaje w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Fundator może odwołać członka Rady w uzasadnionych przypadkach, w szczególności nienależytego wypełniania funkcji członka Rady lub istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 3. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją - jego członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy z Fundacją, a Fundator powołuje w to miejsce nowego członka Rady.
 4. Przewodniczącego Rady wybiera Fundator. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.

 

§ 21

 

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
 4. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
 6. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Każdy członek Rady ma jeden głos.

 

 

§ 22

 

Do zadań Rady należy:

 

 1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, po uzyskaniu akceptacji Fundatora,
 2. ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z pracy Zarządu,
 3. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, zgodnie z wnioskiem Fundatora,
 4.  nadzór i kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. opiniowanie zmian Statutu Fundacji na wniosek Fundatora,
 6. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 7. uchwalenie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu pracy Zarządu Fundacji i jego zmian,
 8. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
 9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 10. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 23

 

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora za ich zgodą.
 2. Fundator może odwołać członka Zarządu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu lub istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 3. Rada może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu określone obowiązki. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę.
 4. Członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji na podstawie powołania przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Radę, zgodnie z § 22 pkt 8) Statutu.

 

§ 24

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie planów działania Fundacji, planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji a także przedstawianie ich Radzie,
 2. uchwalanie wewnętrznych przepisów prawnych, określających funkcjonowanie Fundacji,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 6. realizowanie uchwał Rady Fundacji dotyczących kierunków działania Fundacji, i innych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Fundacji,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. występowanie z wnioskiem do Fundatora o dokonanie zmian Statutu Fundacji.
 1. Zarząd, jeśli jest wieloosobowy, podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw danej uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. O posiedzeniu powinni być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku do dnia 30  kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 25

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Każda czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 26

Decyzje w sprawie:

 1. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
 2. połączenia Fundacji z inną fundacją
 3. likwidacji Fundacji

podejmuje Fundator.

 

§ 27

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa powstania sytuacji opisanej w ust. 1 Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Fundatora.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji społecznych realizujących cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie lub na rzecz kościelnej osoby prawnej, która założyła Fundację, zgodnie z art. 58 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.), na zasadach określonych w art. 59 tejże ustawy.

 

w imieniu Fundatora:

 

________________________________

O. dr Arkadiusz Nowak

Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie z siedzibą w Tarnowskich Górach