Pracownicy

PREZES KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Adriana Porowska  –   Ma ukończone studia wyższe zawodowe w zakresie pracy socjalnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ponadto ma ukończone kursy: mediacja, język migowy, praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W zawodzie od 2006 roku. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę zostały wielokrotnie zauważone przez instytucje publiczne min. Rzecznika Praw Obywatelskich ( jest członkiem Rady Społecznej RPO ) Współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności i Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Wyróżnienie "Dobra praktyka aktywnych form pomocy" 2011, Nagroda "Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym" 2018 ). Przez wiele lat pełniła funkcje w Prezydium Warszawskiej Rady Opiekuńczej - Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności ( Wice-przewodnicząca w latach 2011, 2014, Przewodnicząca 2011, 2012,2013,2015,2016,2017,2018 ).  Stoi na stanowisku że nie ma bezdomności z wyboru. 

 

 

Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)
 

FINANSOWY KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Kinga Puchała  - ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale teologicznym, podyplomowe studia z rachunkowości na SGH oraz szkolenia m.in. z zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych oraz kurs „Kadry i płace w praktyce” organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Poza koordynacją projektów zajmuje się kadrami oraz płacami. W KMPS pracuje od 2007 roku.


PRACOWNICY SOCJALNI PENSJONATU SOCJALNEGO "ŚW. ŁAZARZ"

Małgorzata Zygnerska – pracownik socjalny, absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej. Skończyła semestralne szkolenie doskonalące w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz socjoterapeutycznych, związanych z kwalifikowaną pracą pracownika socjalnego. Ukończyła kurs mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W KMPS od ponad 15 lat, prowadzi pracę socjalną Pensjonatu „Św. Łazarz”.Iwona Warzyńska – pracownik socjalny, ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Nauki o Rodzinie w specjalności pracownik socjalny do spraw rodziny. Ukończyła także studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Polityka Społeczna w specjalności rozwój lokalny. W KMPS od listopada 2013, prowadzi pracę socjalną z mieszkańcami Pensjonatu "Św. Łazarz". Odbyła szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego. Przez 4 lata pełniła funkcje sekretarza Warszawskiej Rady Opiekuńczej - Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności.


Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)PRACOWNIK SOCJALNY MIESZKAŃ TRENINGOWYCH

Anna Suska  ukończyła 5-letnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek  profilaktyka społeczna i resocjalizacja ( specjalizacja prawno-kryminologiczna i ogólna). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: praca socjalna w pomocy społecznej. Ma odbyte warsztaty:  umiejętności komunikacyjnych, diagnostycznych. Ukończyła  szkolenia:"Komunikacja w zespole",  "Uzależniony od narkotyków w placówce opiekuńczej", "Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu". W KMPS pracuje od czerwca 2013 roku, zajmuje się mieszkaniami treningowymi i mieszkańcami mieszkań.


Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)


STREETWORKER

Aleksandra Goździk 
Roman Gośliński
PSYCHOLOG

Marta Wróblewska Psycholożka, pracuję z osobami dorosłymi w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz interwencyjnie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Fundacja Dobrych Praktyk pracując z usamodzielniającymi się wychowankami rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka) oraz w ramach wolontariatu - m.in. na rzecz uchodźców. Obecnie pracuję w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pomagającej osobom w kryzysie bezdomności oraz dotkniętym wojną. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Ukończone całościowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Integracyjnej Terapii Osób Po Traumie.

 

Magda Kocaj – ukończyła psychologię (spec. Psychologia kliniczna i neuropsychologia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kwalifikacje zawodowe Mediatora Sądowego zdobyte w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjnym w Lublinie. Ponadto ukończyła pierwszy stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Karnym jako Młodszy Psycholog Działu Penitencjarnego. Prowadziła badania naukowe dotyczące funkcjonowania osób z cechami osobowości Mrocznej Triady, tj. psychopatii, narcyzmu, makiawelizmu. W Misji pracuje od stycznia 2019 świadcząc usługi psychologa oraz doradcy zawodowego.


 

Karolina Kawecka - Ma ukończone studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna o specjalizacji terapia uzależnienia. Ponadto ma ukończone kursy z negocjacji i mediacji oraz kurs rekrutacji kadr. Ukończone szkolenia w zakresie: motywacji do zmiany, terapii poznawczo-behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień, terapii humanistycznej w pogłębionej psychoterapii uzależnień oraz realizacji Programu Ograniczania Picia zgodne z zaleceniami PARPA. Pracuje Ośrodku Terapii Uzależnień Victi w Dzielnicy Ursus na stanowisku psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową uzależnień w Oddziale Dziennym i Poradni Uzależnień oraz warsztaty i treningi umiejętności społecznych. Jest wolontariuszem w Misji od stycznia 2010r.

  

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PIĘKNE MIEJSCE" Dariusz Suszwedyk - prezes Spółdzielni Socjalnej "Piękne Miejsce", prężnie rozwija jej działania. Celem założenia spółdzielni była chęć umożliwienia powrotu na legalny rynek pracy podopiecznych obu organizacji, którzy w wyniku okoliczności życiowych wycofali się z życia społecznego. Działania spółdzielni, mają zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu oraz poprzez pracę zwiększać samodzielność i aktywność życiową jak i zawodową. Główne obszary działania spółdzielni to: prace remontowe, sprzątanie, opieka nad terenami zielonymi.

Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)
 

---

KMPS prowadzi streetworking w trzech warszawskich dzielnicach: Ursus, Ochota Włochy. Streetworker psycholog - terapeuta odwiedza osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych, tj. na działkach, dworcach, altankach śmietnikowych pustostanach i innych. Motywuje osoby bardzo często uzależnione bądź zaburzone do podjęcia leczenia i z głoszenia się do schroniska. W okresie silnych mrozów dowozi ciepłą odzież i posiłki.

W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” pracuje 2 wyszkolonych pracowników socjalnych, oraz dyrektor KMPS (który też jest pracownikiem socjalnym). Ponadto w Pensjonacie zatrudniony jest psycholog wspierający podopiecznych we wszystkich problemach i kryzysach. Dzięki pomocy psychologa jesteśmy w stanie zdiagnozować osoby chore psychicznie, skierować do lekarzy psychiatrów oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

W Pensjonacie prowadzona jest szeroko pojęta praca socjalna a do każdej osoby zgłaszającej się do Misji po pomoc staramy się podchodzić w sposób indywidualny biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości osoby zainteresowanej. Duży nacisk kładziemy na rozmowę na temat sytuacji mieszkańców wspólnie szukając rozwiązań i ustalając indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Na każdym etapie programu motywujemy osobę do dalszych działań zmierzających do poprawy swojego jutra. Aby uszczegółowić plan działań mieszkańca spisywany jest kontrakt socjalny.

Dostosowując metody pracy do potrzeb mieszkańców w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności pomagamy w:

  • Skierowaniu do lekarzy specjalistów,
  • zakupie leków,
  • skompletowaniu dokumentów do orzeczenia stopnia niepełnosprawności lub orzecznictwa ZUS,
  • uzyskaniu wymaganych dokumentów do podjęcia pracy oraz udzielamy pożyczki na bilety miesięczne w pierwszym dniu pracy,
  • odzyskaniu kontaktu z rodziną,
  • napisaniu pism w celu uregulowania spraw z przeszłości (np. zadłużeń w ZUS, bankach),
  • napisaniu wniosków o lokale z zasobów lokalowych,
  • umeblowaniu uzyskanych  lokali,
  • odzyskaniu świadectw ukończenia szkoły, kursów i uprawnień zawodowych,
  • odnalezieniu zakładów pracy w celu odzyskania świadectw pracy i zaświadczeń RP-7.

Dbając o interesy mieszkańców Misji nawiązujemy i utrzymujemy kontakt z instytucjami, w których mają oni zaległe sprawy. Mamy tutaj na myśli Ośrodki Pomocy Społecznej, komorników, kuratorów, sądy oraz prokuraturę.

Oddzielnym naszym działaniem jest motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii oraz trzeźwienie we wszystkich sferach swojego życia. W tym celu współpracujemy z ośrodkami terapii uzależnień w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku oraz klubami abstynenta.

Wszystkie te działania mają na celu szeroko pojęte usamodzielnienie się mieszkańców od instytucji pomocy społecznej. Wszystkich byłych mieszkańców Pensjonatu zachęcamy do częstych kontaktów z pracownikiem socjalnym nie ważne czy przebywa w Zakładzie Karnym czy w wynajętym pokoju.

KMPS prowadzi mieszkania treningowe dla osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego z zasobów miasta stołecznego Warszawy. Program koordynuje pracownik socjalny który także prowadzi  sprawy mieszkaniowe podopiecznych i wspiera ich w codziennym funkcjonowaniu.