Pracownicy

PREZES KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Adriana Porowska  –   Ukończyła studia wyższe w kierunku pracy socjalnej. Ponadto ma ukończone kursy: mediacja, język migowy, praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Jest Prezesem Fundacji Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. W ramach Fundacji prowadzi między innymi schronisko dla 80 osób w kryzysie bezdomności, mieszkania treningowe, spółdzielnie socjalną, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Członek rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez kilka lat pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego do spaw Bezdomności w Warszawie. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę zostały wielokrotnie zauważone i nagradzane m. in. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Wyróżnienie "Dobra praktyka aktywnych form pomocy" 2011). Uczestniczka wielu konferencji, seminariów w Polce i Europie gdzie nabywała wiedzę i kontakty z wieloma instytucjami wspierającymi ludzi z problemami społecznymi i zawodowymi. Adriana Porowska została laureatką nagrody honorowej Superbrands 2022 przyznawanej osobom inspirującym i dającym przykład zaangażowania. UN Global Compact Network Poland na corocznej Gali United Nations Day w Światowy Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych nagrodził ją statuetką Architektki Zrównoważonego Rozwoju ONZ. UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą zrównoważonego biznesu powołaną przez Sekretarza Generalnego ONZ, prowadzącą działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji a także godnej i legalnej pracy. Oprócz zaangażowania na rzecz osób w kryzysie bezdomności od lutego 2022r. udziela wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Zorganizowała dwa punkty pomocowo - informacyjne na największych Dworcach w Warszawie. Zaangażowała w pomoc setki wolontariuszy. Utworzyła interwencyjne miejsca tymczasowego pobytu dla uchodźców oraz uruchomiła program mieszkaniowy dla osób z Ukrainy. Włączyła się we współpracę m. in z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Wojewodą Mazowieckim, Organizacja charytatywną Tzu Chi z Tajwanu oraz American Jewish Commitee aby udzielać pomocy humanitarnej osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Kapituła ogólnopolskiego Konkursu Polka XXI wieku 8 marca 2023r. nagrodziła ją statuetką w kategorii nagroda specjalna za pomoc uchodźcom z Ukrainy.

 

Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)
 

FINANSOWY KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Kinga Puchała  - ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale teologicznym, podyplomowe studia z rachunkowości na SGH oraz szkolenia m.in. z zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych oraz kurs „Kadry i płace w praktyce” organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Poza koordynacją projektów zajmuje się kadrami oraz płacami. W KMPS pracuje od 2007 roku.


PRACOWNICY SOCJALNI PENSJONATU SOCJALNEGO "ŚW. ŁAZARZ"

Małgorzata Zygnerska – pracownik socjalny, absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej. Skończyła semestralne szkolenie doskonalące w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz socjoterapeutycznych, związanych z kwalifikowaną pracą pracownika socjalnego. Ukończyła kurs mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W KMPS od ponad 15 lat, prowadzi pracę socjalną Pensjonatu „Św. Łazarz”.Iwona Warzyńska – pracownik socjalny, ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Nauki o Rodzinie w specjalności pracownik socjalny. Ukończyła także studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Polityka Społeczna w specjalności rozwój lokalny. W KMPS od listopada 2013r. prowadzi pracę socjalną z mieszkańcami Pensjonatu "Św. Łazarz". Odbyła szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego. Przez 4 lata pełniła funkcje sekretarza Warszawskiej Rady Opiekuńczej - Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności.


Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)PRACOWNIK SOCJALNY MIESZKAŃ TRENINGOWYCH

Anna Jakubowska ukończyła 5-letnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek  profilaktyka społeczna i resocjalizacja ( specjalizacja prawno-kryminologiczna i ogólna). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: praca socjalna w pomocy społecznej. Ma odbyte warsztaty:  umiejętności komunikacyjnych, diagnostycznych. Ukończyła  szkolenia:"Komunikacja w zespole",  "Uzależniony od narkotyków w placówce opiekuńczej", "Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu". W KMPS pracuje od czerwca 2013 roku, zajmuje się pracą socjalną z mieszkańcami mieszkań treningowych.


Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)
 

PSYCHOLOG

Karolina Kawecka - Ma ukończone studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna o specjalizacji terapia uzależnienia. Ponadto ma ukończone kursy z negocjacji i mediacji oraz kurs rekrutacji kadr. Ukończone szkolenia w zakresie: motywacji do zmiany, terapii poznawczo-behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień, terapii humanistycznej w pogłębionej psychoterapii uzależnień oraz realizacji Programu Ograniczania Picia zgodne z zaleceniami PARPA. Pracuje Ośrodku Terapii Uzależnień Victi w Dzielnicy Ursus na stanowisku psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową uzależnień w Oddziale Dziennym i Poradni Uzależnień oraz warsztaty i treningi umiejętności społecznych. Jest wolontariuszem w Misji od stycznia 2010r.

  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PIĘKNE MIEJSCE" Dariusz Suszwedyk - prezes Spółdzielni Socjalnej "Piękne Miejsce". Celem założenia spółdzielni była chęć umożliwienia powrotu na legalny rynek pracy podopiecznych obu organizacji, którzy w wyniku okoliczności życiowych wycofali się z życia społecznego. Działania spółdzielni, mają zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu oraz poprzez pracę zwiększać samodzielność i aktywność życiową jak i zawodową. Główne obszary działania spółdzielni to: prace remontowe, sprzątanie, opieka nad terenami zielonymi.

Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)
 

---

W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” pracuje 2 wyszkolonych pracowników socjalnych, oraz dyrektor KMPS (który też jest pracownikiem socjalnym). Ponadto w Pensjonacie zatrudniony jest psycholog wspierający podopiecznych we wszystkich problemach i kryzysach. Dzięki pomocy psychologa jesteśmy w stanie zdiagnozować osoby chore psychicznie, skierować do lekarzy psychiatrów oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

W Pensjonacie prowadzona jest szeroko pojęta praca socjalna a do każdej osoby zgłaszającej się do Misji po pomoc staramy się podchodzić w sposób indywidualny biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości osoby zainteresowanej. Duży nacisk kładziemy na rozmowę na temat sytuacji mieszkańców wspólnie szukając rozwiązań i ustalając indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Na każdym etapie programu motywujemy osobę do dalszych działań zmierzających do poprawy swojego jutra. Aby uszczegółowić plan działań mieszkańca spisywany jest kontrakt socjalny.

Dostosowując metody pracy do potrzeb mieszkańców w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności pomagamy w:

  • Skierowaniu do lekarzy specjalistów,
  • zakupie leków,
  • skompletowaniu dokumentów do orzeczenia stopnia niepełnosprawności lub orzecznictwa ZUS,
  • uzyskaniu wymaganych dokumentów do podjęcia pracy oraz udzielamy pożyczki na bilety miesięczne w pierwszym dniu pracy,
  • odzyskaniu kontaktu z rodziną,
  • napisaniu pism w celu uregulowania spraw z przeszłości (np. zadłużeń w ZUS, bankach),
  • napisaniu wniosków o lokale z zasobów lokalowych,
  • umeblowaniu uzyskanych  lokali,
  • odzyskaniu świadectw ukończenia szkoły, kursów i uprawnień zawodowych,
  • odnalezieniu zakładów pracy w celu odzyskania świadectw pracy i zaświadczeń RP-7.

Dbając o interesy mieszkańców Misji nawiązujemy i utrzymujemy kontakt z instytucjami, w których mają oni zaległe sprawy. Mamy tutaj na myśli Ośrodki Pomocy Społecznej, komorników, kuratorów, sądy oraz prokuraturę.

Oddzielnym naszym działaniem jest motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii oraz trzeźwienie we wszystkich sferach swojego życia. W tym celu współpracujemy z ośrodkami terapii uzależnień w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku oraz klubami abstynenta.

Wszystkie te działania mają na celu szeroko pojęte usamodzielnienie się mieszkańców od instytucji pomocy społecznej. Wszystkich byłych mieszkańców Pensjonatu zachęcamy do częstych kontaktów z pracownikiem socjalnym nie ważne czy przebywa w Zakładzie Karnym czy w wynajętym pokoju.

KMPS prowadzi mieszkania treningowe dla osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego z zasobów miasta stołecznego Warszawy. Program koordynuje pracownik socjalny który także prowadzi  sprawy mieszkaniowe podopiecznych i wspiera ich w codziennym funkcjonowaniu.