Pracownicy

PREZES KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dariusz Suszwedyk - związany z Misją od 2011r.  Od początku współpracował z poprzednią Prezeską Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej - Adrianą Porowską w zakresie organizacji pracy Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz”, kierowania logistyką KMPS oraz współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi. Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej "Piękne Miejsce", założonej przez KMPS i Stowarzyszenie „Azaliowa” w celu umożliwienia powrotu na legalny rynek pracy podopiecznych obu organizacji, którzy w wyniku okoliczności życiowych wycofali się z życia społecznego. Od maja 2024r. objął funkcję Prezesa Fundacji Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej.

Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)

 

FINANSOWY KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Kinga Puchała  - ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale teologicznym, podyplomowe studia z rachunkowości na SGH oraz szkolenia m.in. z zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych oraz kurs „Kadry i płace w praktyce” organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Poza koordynacją projektów zajmuje się kadrami oraz płacami. W KMPS pracuje od 2007 roku.

PRACOWNICY SOCJALNI PENSJONATU SOCJALNEGO "ŚW. ŁAZARZ"

Małgorzata Zygnerska – pracownik socjalny, absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej. Skończyła semestralne szkolenie doskonalące w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz socjoterapeutycznych, związanych z kwalifikowaną pracą pracownika socjalnego. Ukończyła kurs mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W KMPS od ponad 15 lat, prowadzi pracę socjalną Pensjonatu „Św. Łazarz”. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

 

Oliwia Matyszewska - pracownik socjalny. Ukończyła studia I stopnia na kierunku "Praca socjalna" ze specjalizacją "Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" ze specjalizacją "Kryminalistyka i Kryminologia" na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.


KIEROWNIK PENSJONATU SOCJALNEGO "ŚW. ŁAZARZ"

Iwona Warzyńska –  ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Nauki o Rodzinie w specjalności pracownik socjalny. Ukończyła także studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Polityka Społeczna w specjalności rozwój lokalny. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. W KMPS od listopada 2013r. prowadziła pracę socjalną z mieszkańcami Pensjonatu "Św. Łazarz". Od maja 2024r. pełni funkcję kierownika placówki.  Odbyła szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego. Przez 4 lata pełniła funkcje sekretarza Warszawskiej Rady Opiekuńczej - Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności.


Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)PRACOWNICY PROGRAMU MIESZKAŃ TRENINGOWYCH

Anna Jakubowska ukończyła 5-letnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek  profilaktyka społeczna i resocjalizacja ( specjalizacja prawno-kryminologiczna i ogólna). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: praca socjalna w pomocy społecznej. Ma odbyte warsztaty:  umiejętności komunikacyjnych, diagnostycznych. Ukończyła  szkolenia:"Komunikacja w zespole",  "Uzależniony od narkotyków w placówce opiekuńczej", "Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu". W KMPS pracuje od czerwca 2013 roku, zajmuje się pracą socjalną z mieszkańcami mieszkań treningowych oraz koordynacją programu.


Fot. Marcin Smoliński (marcinsmolinski.com)
 

Karolina Goluch - pracownik mieszkań treningowych, ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Aktualnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika z doradztwem zawodowym, na tym samym uniwersytecie. Ukończyła kurs trenera TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) u Joanny Węglarz i Agaty Hejmowskiej

 

PSYCHOLOG

Karolina Kawecka - Ma ukończone studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna o specjalizacji terapia uzależnienia. Ponadto ma ukończone kursy z negocjacji i mediacji oraz kurs rekrutacji kadr. Ukończone szkolenia w zakresie: motywacji do zmiany, terapii poznawczo-behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień, terapii humanistycznej w pogłębionej psychoterapii uzależnień oraz realizacji Programu Ograniczania Picia zgodne z zaleceniami PARPA. Pracuje Ośrodku Terapii Uzależnień Victi w Dzielnicy Ursus na stanowisku psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową uzależnień w Oddziale Dziennym i Poradni Uzależnień oraz warsztaty i treningi umiejętności społecznych. Jest wolontariuszem w Misji od stycznia 2010r.

 

 

DORADCA ZAWODOWY

Paweł Bielak – absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku zarządzania i marketingu w stopniu magistra. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Były pracownik publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego realizując wsparcie dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w różnorodnych projektach edukacyjno-zawodowych w różnych regionach Polski. Trener, doradca, pośrednik pracy, coach, przedsiębiorca, członek komisji oceny wniosków o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej w ramach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej).

---

W Pensjonacie prowadzona jest szeroko pojęta praca socjalna a do każdej osoby zgłaszającej się do Misji po pomoc staramy się podchodzić w sposób indywidualny biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości osoby zainteresowanej. Duży nacisk kładziemy na rozmowę na temat sytuacji mieszkańców wspólnie szukając rozwiązań i ustalając indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Na każdym etapie programu motywujemy osobę do dalszych działań zmierzających do poprawy swojego jutra. Aby uszczegółowić plan działań mieszkańca spisywany jest kontrakt socjalny.

Dostosowując metody pracy do potrzeb mieszkańców w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności pomagamy w:

  • skierowaniu do lekarzy specjalistów,
  • zakupie leków,
  • skompletowaniu dokumentów do orzeczenia stopnia niepełnosprawności lub orzecznictwa ZUS,
  • uzyskaniu wymaganych dokumentów do podjęcia pracy oraz udzielamy pożyczki na bilety miesięczne w pierwszym dniu pracy,
  • odzyskaniu kontaktu z rodziną,
  • napisaniu pism w celu uregulowania spraw z przeszłości (np. zadłużeń w ZUS, bankach),
  • napisaniu wniosków o lokale z zasobów lokalowych,
  • umeblowaniu uzyskanych  lokali,
  • odzyskaniu świadectw ukończenia szkoły, kursów i uprawnień zawodowych,
  • odnalezieniu zakładów pracy w celu odzyskania świadectw pracy i zaświadczeń RP-7.

Dbając o interesy mieszkańców Misji nawiązujemy i utrzymujemy kontakt z instytucjami, w których mają oni zaległe sprawy. Mamy tutaj na myśli Ośrodki Pomocy Społecznej, komorników, kuratorów, sądy oraz prokuraturę.

Oddzielnym naszym działaniem jest motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii oraz trzeźwienie we wszystkich sferach swojego życia. W tym celu współpracujemy z ośrodkami terapii uzależnień w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku oraz klubami abstynenta.

Wszystkie te działania mają na celu szeroko pojęte usamodzielnienie się mieszkańców od instytucji pomocy społecznej. Wszystkich byłych mieszkańców Pensjonatu zachęcamy do częstych kontaktów z pracownikiem socjalnym nie ważne czy przebywa w Zakładzie Karnym czy w wynajętym pokoju.

KMPS prowadzi mieszkania treningowe dla osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego z zasobów miasta stołecznego Warszawy. Program koordynuje pracownik socjalny który także prowadzi  sprawy mieszkaniowe podopiecznych i wspiera ich w codziennym funkcjonowaniu.