Uwagi KMPS do opracowania pt. "System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie" z grudnia 2013r.

Opracowanie pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” powstało pod koniec 2013 roku w odpowiedzi na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawa, w którym sformułowano bardzo konkretne założenia dla jego przedmiotu. Zostało przygotowane przez zespół badawczy Prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego, dr Piotra Modzelewskiego, dr Agaty Kocia, dr hab. Piotra Zapadki, dr Katarzyny Roszewskiej, mgr Marcina Jacka Sochockiego. W połowie stycznia zostało udostępnione organizacjom działającym w obszarze bezdomności w Warszawie oraz poddane dyskusjom na forum Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Warszawskiej Rady Opiekuńczej.

W uzupełnieniu do dyskusji na forum Rady Opiekuńczej, w kwietniu Misja zorganizowała Debatę Ekspertów, którzy zgodzili się przeanalizować opracowanie i przedstawić swoje opnie. Wśród ekspertów znaleźli się Profesor Ryszard Szarfenberg (Instytut Polityki Społecznej UW, Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu), Wojciech Marchlewski (niezależny konsultant) oraz Julia Wygnańska (współpracowniczka Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, od 2012 roku Koordynatorka Programu Rzecznictwa KMPS: wiedza, współpraca, przejrzystość oraz koordynatorka merytoryczna projektu Fundacji Ius Medicinae „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego w Programie Obywatele dla Demokracji finansowanego w ramach funduszy EOG).

Poniżej publikujemy opracowanie, które jest kolejnym uzupełnieniem i głosem naszej organizacji w dyskusji nad kształtem warszawskiej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Podsumowaliśmy w nim uwagi do opracowania badaczy, które traktujemy jako wstępny produkt procesu zainicjowanego w przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa. Jak rozumiemy celem procesu jest doprowadzenie do zmiany w miejskiej polityce społecznej wobec bezdomności. Rozumiemy, że proces ten wciąż trwa, choć na razie nie do końca rozumiemy do jakiej konkretnie zmiany w życiu ludzi w sytuacji bezdomności w mieście ma doprowadzić.

Prosimy czytelników o pamiętanie, iż przedmiotem naszego opracowania nie jest sformułowanie alternatywnej propozycji systemu profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w mieście. Misja jest gotowa do współpracy nad taką propozycją w przyszłości. Jako punkt wyjścia traktujemy założenia zarysowane w Rozdziale V.

Uwagi KMPS do opracowania pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” Spis treści: I. „Dostępne dane” a. Dane z „Informacji kwartalnej” b. Diagnozy lokalne GSWB II. Opinie o bezdomności i systemie pomocy w mieście a. „Stosunkowo dobra” ocena pomocy doraźnej b. Geografia bezdomności” i osoby „nie bezdomne” w placówkach c. Długość bezdomności vs. długość przebywania w placówkach d. Ogólna zależność „im krótszy staż bezdomności tym łatwiejsze usamodzielnienie” e. Punkt widzenia i świadomość osób bezdomnych f. Modyfikacja systemu aby motywował - TAK! g. Za wcześnie na „Najpierw Mieszkanie”? III. Próba oceny skuteczności systemu a. Wysoka efektywność OPS Wola – tak, ale nie tylko OPS Wola b. Skuteczność placówek w „usamodzielnianiu” IV. Warianty „zmiany trybu udzielania pomocy” V. Jaki powinien być nowy system? a. Brakujące odpowiedzi b. Jaki powinien być nowy system?