Pytania o bezdomność do kandydatów na Prezydenta Warszawy i do Rady Warszawy

W kwestionariuszach kierowanych do osób starających się o wybór do Rady Warszawy i na urząd Prezydenta Warszawy przygotowanych przez Stowarzyszenie 61, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, pojawiły się dwa pytania dotyczące miejskiej polityki wobec bezdomności. W m.st. Warszawa polityka społeczna wobec bezdomności jest zadaniem ogólnomiejskim, stąd pytań zabrakło w kwestionariuszu do kandydatów w dzielnicach.

Niniejszym zwracamy się do wszystkich kandydatów z prośbą o wypełnienie kwestionariuszy, w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania związane z bezdomnością. Pytania brzmią następująco:

W Warszawie każdej doby w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych nocuje średnio ok. 1350 osób. Blisko 500 osób przebywa w pustostanach, na działkach, na ulicach, w parkach i innych miejscach niemieszkalnych, również podczas mrozu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? (proszę wybrać jedną odpowiedź):

A. Obecny system pomocy społecznej w Warszawie nie radzi sobie z problemem bezdomności - należy wprowadzić niezbędne reformy.

B. Wyjście z bezdomności powinno zależeć od indywidualnych wysiłków osób bezdomnych - funkcjonujący system pomocy społecznej wobec osób bezdomnych w Warszawie jest wystarczający.

Jednym ze sposobów wspomagania wychodzenia z bezdomności  są programy oparte na samodzielnym mieszkaniu. W Warszawie osoby bezdomne mają do dyspozycji 50 miejsc w  tzw. mieszkaniach treningowych. Czy tego typu rozwiązania Pani/Pana zdaniem powinny być (prosimy wybrać jedną odpowiedź):

A. Realizowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej

B. Finansowane przez miasto, ale zlecane organizacjom zajmującym się pomocą bezdomnym.

C. Finansowane przez miasto, ale zlecane podmiotom prywatnym

D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

E. Inne. Jakie:

W uzupełnieniu do pytania drugiego dodajemy, że żaden z warszawskich programów mieszkań treningowych/wspieranych/chronionych adresowanych do osób w sytuacji bezdomności nie zapewnia samodzielnych mieszkań.

Pełne kwestionariusze można pobrać ze strony Stowarzyszenia 61

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Przed każdymi wyborami kieruje do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. Celem jest budowanie szerokiej bazy merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze.