"Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi!" - poradnik partycypacji

Grupa robocza ds. partycypacji FEANTSA przygotowała drugi poradnik do partycypacji. Partycypacja to "umożliwianie ludziom udziału we wszystkich decyzjach i działaniach mających wpływ na ich życie". Ta podstawowa zasada wynikająca z szacunku dla praw człowieka i jego podmiotowości dotyczy wszystkich obywateli w jednakowym stopniu, bez względu na to co nas różni np. miejsce, w którym mieszkamy. Autorzy poradnika, osoby przez wiele lat korzystające z pomocy "dla bezdomnych", dzielą się swoimi doświadczeniami i pokazują praktyczne narzędzia, dzięki którym można zwiększyć poziom partycypacji - a więc i przestrzegania praw człowieka - w różnego rodzaju instytucjach "dla bezdomnych", np. schroniskach, noclegowniach, domach. Poradniki FEANTSA zostały stworzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a więc w wersji niedostępnej dla wielu osób w naszym kraju. Misja w ramach Programu Rzecznictwa sfinansowała tłumaczenie publikacji na język polski. Drugi poradnik partycypacji FEANTSA "Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi" "Partycypacja to sposób działania, który zachęca ludzi do uczestnictwa w decyzjach i działaniach wpływających na ich życie. Opiera się na przekonaniu, że ludzie mają prawo do wypowiadania się na temat sposobu, w jaki świadczone są usługi, z których korzystają oraz że osoby dotknięte wykluczeniem społecznym/ekonomicznym doświadczają barier we wpływaniu na procesy podejmowania decyzji.  W praktyce, partycypacja oznacza:
 • przyjęcie do wiadomości, że osoby dotknięte bezdomnością mają prawo, by ich opinie były wysłuchane;
 • stworzenie procedur umożliwiających wysłuchanie opinii;
 • podjęcie działań w sprawach, które zostały nazwane/wypowiedziane; i
 • przekazanie ludziom informacji zwrotnej o wpływie ich zaangażowania i podjętych działaniach."
Narzędzia partycypacji - szczegółowo opisane w poradniku:
 1. Wywiady końcowe
 2. Zebrania i spotkania
 3. Skrzynki na sugestie i komentarze
 4. Gadające ściany
 5. Tablice informacyjne i białe tablice do pisania
 6. Plakaty i ulotki
 7. Grupy fokusowe
 8. Ankiety i kwestionariusze
 9. Zajęcia twórcze
 10. Tworzenie filmu
 11. Biuletyny odbiorców usług
 12. Metoda otwartej przestrzeni
 13. Badania prowadzone przez „kolegę”
 14. Edukacja koleżeńska
 15. Mentoring koleżeński
 16. Rzecznictwo koleżeńskie
 17. Współpraca z organizacjami partnerskimi (warsztaty, seminaria i konferencje)
 18. Zarządzanie organizacją pozarządową (zarząd i rada)
 19. Wspierany wolontariat
 20. Kontakty z mediami
 21. Rekrutacja personelu
 22. Projekty/organizacje prowadzone przez odbiorców usług
 23. Tworzenie planu pomocy
 24. Zaangażowanie wspierane technologią
 25. Własna droga do wyleczenia