Mazowieccy Interesariusze Bezdomności

W książce pt. "Mazowieccy Interesariusze Bezdomności" zebraliśmy wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia, którymi dzieliliśmy się podczas pierwszego Seminarium Mazowieckich Interesariuszy w KMPS w grudniu 2012 roku. Uporządkowaliśmy je w rozdziałach przygotowanych przez czterech autorów: Rozdział I. Julia Wygnańska. Polityka społeczna wobec biwm na Mazowszu a trendy europejskie. Rozdział II. Marcin Wodziński. Działania organizacji pozarządowych w sferze bezdomności na Mazowszu dofinansowane z budżetu państwa w latach 2008-2012. Rozdział III. Adriana Porowska. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej – od samotnego statku do silniczka mechanizmu. Rozdział IV. Agata Pietras. Stowarzyszenie Antidotum - wspieranie ludzi w sytuacji bezdomności w środowisku wiejskim. Fragmenty: Agata Pietras: "Działalność non-profit w sferze bezdomności i ubóstwa ma różne oblicza. Po pierwsze, istnieje szeroka gama problemów kryjących się za tymi zjawiskami: ludzie nimi dotknięci różnią się pod względem wieku, wykształcenia, długości przeżywania trudnej sytuacji życiowej i w efekcie uwarunkowań psychospołecznych. Zarówno tworzące się organizacje jak i te, które działają od lat muszą nieustannie zmieniać gamę usług, aby trafić w problem i nie wylać dziecka z kąpielą. Drugie oblicze to rzadko poruszany temat różnicy w prowadzeniu działalności na terenach miejskich zwłaszcza wielkomiejskich i wiejskich. Jest ona ogromna. W swojej karierze zawodowej tylko raz spotkałam się z programem, który wspierał tylko i wyłącznie organizacje wiejskie i to w ograniczonym zakresie proponując jedynie szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr. W tym artykule chciałabym przybliżyć specyfikę działalności Stowarzyszenia oraz doświadczenie i wiedzę zgromadzone przez nas podczas dziesięciu lat istnienia." Marcin Wodziński: "Przed mazowieckimi interesariuszami kwestii bezdomności stoi szereg wyzwań, częściowo stanowiących konsekwencję bezdomności jako problemu społecznego, a częściowo konsekwencję regionalnej i lokalnej specyfiki występowania tego problemu w największym polskim województwie. Głównym publicznym partnerem organizacji pozarządowych, które na Mazowszu pełnią w obszarze bezdomności wiodącą rolę, pozostaje samorząd gminy. Rola administracji rządowej, pomimo ograniczeń kompetencyjnych oraz finansowych, pozostaje aktywna. Wyrazem aktywności Wojewody Mazowieckiego włączenie zadania przeciwdziałania bezdomności do katalogu priorytetowych obszarów współpracy z podmiotami trzeciego sektora na 2013 rok, jak również starania o efektywne wykorzystanie instrumentów programu rządowego. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozszerzenia okresu finansowania działań w ramach Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności na miesiące zimowe, np. poprzez umożliwienie realizacji projektów wieloletnich. Ministerstwo zadeklarowało zainteresowanie przedłożoną propozycją oraz podjęcie działań służących jej realizacji w przyszłości." Adriana Porowska: "Staramy się przekonywać, że nie można ludziom po prostu kazać wyjechać z gminy A do B, ponieważ w B kiedyś byli zapisani w jakimś urzędzie. Mówimy o tym, że Warszawa tak jak inne duże miasta europejskie daje anonimowość, perspektywę pracy i nadzieję na zmianę sytuacji. Odwołując się do doświadczenia Baru „Św. Marta” zamkniętego w 2009 roku, dowodzimy, że likwidacja jadłodajni w centrum stolicy nie powoduje odejścia ludzi stamtąd zadając kłam hipotezie, że bezdomnych do miast przyciąga rozbudowany system pomocy." Julia Wygnańska: " Województwo Mazowieckie jest pod wieloma względami liderem wśród polskich regionów: największe, najbogatsze, z najliczniejszą populacją, najszybciej się rozwijające, najbliżej Stolicy – decyzyjnego centrum kraju. Ktoś mógłby jeszcze dodać: z najdroższym stadionem… Pytanie jednak brzmi jak Mazowsze sobie radzi w działaniach na rzecz mieszkańców, którym nie wiedzie się „naj”lepiej. Chciałabym podzielić się rozmyślaniami o pozycji Mazowsza w działaniach wobec ludzi w skrajnie trudnej sytuacji mieszkaniowej. Punktem wyjścia do jej określenia będą nie tyle inne polskie województwa, ile podejście znane mi z doświadczeń europejskich, które obserwuję od lat uczestnicząc w różnych wydarzeniach animowanych w sferze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Stawiam tezę, iż działania prowadzone na Mazowszu wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego pozycjonują nasze województwo raczej dalej niż bliżej europejskich trendów w tej sferze, choć zauważalne są próby zmiany tej sytuacji" Aby pobrać pliki PDF [okładka i pełna publikacja] proszę klinąć prawym przyciskiem myszy na poniższych linkach i zapisać je na dysku komputera. okładka książka