III Seminarium Interesariuszy w Płocku - diagnoza ETHOS i prewencja

Podczas III Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Płocku koncentrowaliśmy się na diagnozowaniu zjawiska oraz zapobieganiu jego skrajnym wymiarom. Punktem wyjścia do prewencji jest dobra diagnoza a ta powinna obejmować różne sytuacje mieszkaniowe, nie tylko te tradycyjnie w Polsce uznawane za bezdomność (przebywanie w przestrzeni publicznej i placówkach "dla bezdomnych") zgodnie z definicją ustawową. Szeroką diagnozę przedstawili prelegenci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - współorganizatora Seminarium. Podczas warszatatu staraliśmy się skonfrontować ją z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS 2008 PL - z wynikami "konfrontacji" będzie można się zapoznać w publikacji poseminaryjnej przygotowywanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Rejon Płocki, organizatora seminarium. Dla gospodarzy oraz gości z Radomia szczególnie interesujące okazały się prezentacje dotyczące zapobiegania bezdomności z poziomu interesariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobem lokalowym. Niestety to właśnie brak zaangożowania przedstawicieli "lokalówki" w politykę społeczną wobec bezdomności jest częstym powodem jej niskiej efektywności. Przykłady współpracy Wydziału Zasobów Lokalowych z OPS na warszawskim Mokotowie oraz ursusowskiego OPS ze spółdzielniami mieszkaniowymi i zakładem gospodarowania nieruchomościami cieszyły się dużym zainteresowaniem i podziwem. O nich również będzie można przeczytać w poseminaryjnej publikacji.

Gratulujemy organizatorom udanego przedsięwzięcia i polecamy współpracę przy organizacji kolejnych!

Seminaria Interesariuszy Bezdomności odbywają się od 13 grudnia 2012 roku pod patronatem Kamilińskiej Misji Pomocy Społecznej w ramach Programu Rzecznictwa opartego o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości. Program uzyskał dofinansowanie w konkursie Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych w 2012 i 2013 roku.

Lokalne Seminarium Interesariuszy Bezdomności

pt. „Zapobieganie bezdomności: nowoczesna diagnoza, dobre praktyki i rezultaty”

w dniu 27 listopada 2013r. w Płocku godz. 11.00 – 14.00

11.00 – 11.15

Otwarcie seminarium oraz powitanie gości – Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności

Grażyna Cieślik, Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku

 11.15 – 11.35

Mapa Bezdomności w Płocku – prezentacja multimedialna

Cezary Dusio, Zastępca Dyrektora MOPS w Płocku oraz 

Magdalena Szochner – Siemińska, Kierownik Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, MOPS w Płocku

 11.35 – 12.15

Dobre praktyki prewencyjne w gospodarowaniu zasobami lokalowymi oraz pracy socjalnej

Aleksandra Różycka, Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

Edyta Kowalczyk, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa, Koordynatorka projektu „Ursusowskie Partnerstwo drogą do lepszego życia” testującego standard pracy socjalnej wobec osób zagrożonych bezdomnością.

12.15 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 – 12.45

Kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie bezdomności?

Marcin Wodziński, Starszy Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

12.45 – 14.00

Warsztat dyskusyjny – dlaczego jesteśmy interesariuszami bezdomności?

Julia Wygnańska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Rzecznictwo oparte o: wiedzę, współpracę i przejrzystość.

14.00 - 14.10

Zakończenie  konferencji – deklaracje współpracy interesariuszy bezdomności

Grażyna Cieślik, Prezes PKPS Zarząd Rejonowy w Płocku

 

Zadanie jest realizowane ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

 Pobierz ZAPROSZENIE  & Program