Fundacja Ius Medicinae - lider projektu "NM - rzecznictwo oparte o dowody"

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej a w szczególności; podejmowanie inicjatyw naukowych i badawczych na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych, przedstawianie wniosków i własnych propozycji rozwiązań prawnych, dokonywanie oceny pracy podmiotów polityki zdrowotnej działających w imieniu władzy publicznej na rzecz urzeczywistnienia prawa do ochrony zdrowia, publikowanie raportów z zakresu stanu poszanowania i przestrzegania prawa pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne.  Fundacja w ostatnim czasie przeprowadziła dwa duże projekty  o skali ogólnopolskiej realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Pierwszym z nich była kampania edukacyjna „Prawa Pacjenta Twoje Prawa” której celem było podniesienie świadomości istnienia praw pacjenta oraz sposobu ich egzekwowania. Projekt zakładał m.in. opracowanie materiałów dla pacjentów (plakatów oraz ulotek), które następnie były dystrybuowane w ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Drugim bardzo istotnym projektem jest „Kodeks Etyki dla organizacji pacjentów”, który ma na celu wypracowanie oraz implementację w środowisku organizacji pacjentów dokumentu, który ma służyć przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji z partnerami instytucjonalnymi. Kodeks jest pierwszą w Polsce próbą ustanowienia opartych na europejskich wzorcach etycznych standardów działania organizacji zrzeszających pacjentów. Projekt NM ROD Fundacja realizuje w partnerstwie z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Armią Zbawienia z Islandii. Więcej o Fundacji i jej projektach na stronie Fundacji Ius Medicinae