Statut

Nadany przez Prowincjała Zakonu Ojców Kamilianów

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zwana dalej „Misją” działająca w ramach Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie z siedzibą Władz Prowincjalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 22, zwana dalej „Misją” pomaga osobom obojga płci bezdomnych i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, z zaburzeniami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym.
2. „Misja” nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach i strukturach Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie.
3. Do działalności „Misji” stosuje się przepisy art. 12, art. 38 ust. 5, art. 39 i art. 40 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. „Misja” i podległe jej placówki pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością działają na podstawie aktu erygującego Ojca Prowincjała z dnia 1 marca 1992 roku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych RP dotyczących działalności pomocy społecznej [Ustawa o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami] i niniejszego statutu. W przypadku uzyskania przez „Misję” statutu organizacji pożytku publicznego będą stosowane przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. „Misja” może zawierać indywidualne umowy na dotacje celowe z organami administracji rządowej i samorządowej.
5. „Misja” może nabywać nieruchomości i zawierać umowy najmu, lub bezpłatnego użyczenia z innymi podmiotami dla prowadzenia placówek pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
6. Nieruchomości oraz całe mienie ruchome nabywane przez „Misję” są własnością Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie i podlegają władzy zakonnej, czyli Prowincjałowi Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 22.
7. Siedziba „Misji” znajduje się w budynku stanowiącym własność Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie w Łomiankach przy ul. Poniatowskiego 14.
8. Placówki „Misji” prowadzone są zgodnie z zasadami chrześcijańskich wartości i miłości oraz z założeniami Konstytucji RP, ustaw, rozporządzeń obowiązujących na terenie kraju i charyzmatem Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie tj. pełnieniem dzieł miłosierdzia względem chorych i ubogich.
9. „Misja” udziela pomocy rzeczowej, żywnościowej, medycznej, psychologicznej, duszpasterskiej i pracownika socjalnego oraz pomocy osobom wymagającym schronienia, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zapewnić tych niezbędnych potrzeb we własnym zakresie. Działalność „Misji” jest określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 8790 Z. Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem wykonywana jest bezpłatnie, za wyjątkiem działalności prowadzonej w schronisku oraz stanowi w całości działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 i art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

1. Do placówek prowadzonych przez „Misję” mogą się zgłaszać osoby potrzebujące pomocy, indywidualnie bądź kierowane przez placówki pomocy społecznej – rządowe i pozarządowe.
2. Pobyt w palcówkach pomocy prowadzonych przez „Misję” oraz inne formy pomocy doraźnej, świadczone są nieodpłatnie, za wyjątkiem osób przebywających w schronisku dla bezdomnych i posiadających stały dochód od których jest pobierana opłata w wysokości ustalanej na początku każdego roku.

II. CELE I ZADANIA

§ 3
1. Podstawowym zadaniem „Misji” w prowadzonych przez nią placówkach jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym, zapobieganie wszelkim patologiom społecznym i moralnym, promocja prorodzinnej polityki społecznej, postulowanie właściwych rozwiązań prawnych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.
Wyżej wymienione cele „Misja” będzie realizować w następującym zakresie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; Zapewnienie pomocy w postaci paczek żywnościowych oraz higienicznych podopiecznym przebywającym na leczeniu szpitalnym; Zapewnienie lekarstw, środków opatrunkowych; W razie śmierci podopiecznego, zapewnienie pochówku; Zapewnienie pomocy psychologicznej; Zapewnienie pomocy pracownika socjalnego; Zapewnienie opieki duchowej; Zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych; Utrzymanie należytego poziomu higieniczno-sanitarnego użytkowanych pomieszczeń oraz całych obiektów będących własnością „Misji”; Stwarzanie warunków zbliżonych do warunków domowych, tworzenie atmosfery miłości, wyrozumiałości i życzliwości; Zaopatrywanie podopiecznych w miarę możliwości w potrzebną odzież i środki higieny osobistej; Przyjmowanie pomocy rzeczowej i finansowej na działalność statutową; W miarę możliwości wysyłanie pomocy rzeczowej osobom ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, osobom usamodzielnionym przebywającym uprzednio w placówkach dla osób bezdomnych oraz zagrożonym bezdomnością; Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi w placówkach prowadzonych przez „Misję” oraz osobom korzystającym z tej pomocy; Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
2. „Misja” prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
a) PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
b) PKD 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
c) PKD 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
d) PKD 87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
e) PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

1. „Misja” może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b) PKD 58.11.Z – wydawanie książek
c) PKD 10.85.Z – wytwarzanie gotowych posiłków i dań
d) PKD 78.30.Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
e) PKD 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
f) PKD 81.2 – sprzątanie obiektów
g) PKD 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniemterenów zieleni.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona z uwzględnieniem umożliwiania bezdomnym pracy i zarobku, które przyniesie dodatkowe środki na prowadzenie statutowe działalności „Misji” i zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych. Cały dochód uzyskany przez „Misję” przeznaczony jest na realizację celów statutowych, dokonywanie niezbędnych inwestycji utrzymujących oraz rozwijających działalność.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY „MISJI”

§ 5

1. Każda osoba zgłaszająca się do placówek „Misji” ma prawo do otrzymania pomocy.
2. Każda osoba zgłaszająca się po pomoc do placówek „Misji” powinna stosować się do regulaminu obowiązującego w danej placówce.

IV. ORGANIZACJA „MISJI”

§ 6

1. „Misja” swoją działalnością obejmuje teren Województwa Mazowieckiego, jednak pomoc w placówkach udzielana jest osobom z całego kraju. Pomoc rzeczowa oraz żywnościowa udzielana jest osobom z całego kraju.
2. „Misję” reprezentuje jednoosobowo Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej powoływany przez Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie i działający na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej powołuje nowe placówki oraz może je likwidować. Zatrudnia i zwalnia pracowników placówek.
3. Dyrektorem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Dyrektor nie może pozostawać z członkami Rady Społecznej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej odpowiada za zgodne z celem i zadaniami funkcjonowanie „Misji”.
5. W „Misji” działa Rada Społeczna, jako organ nadzoru i kontroli wewnętrznej, który stanowi organ odrębny od Dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i nie podlega mu w zakresie wykonywanych kontroli i nadzoru. Rada składa się z czterech członków powołanych przez Prowincjała Zakonu. Kadencja Rady Społecznej trwa trzy lata, przy czym członek Rady może być w każdym czasie odwołany. Członek Rady nie może równocześnie pełnić obowiązków Dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 7

1. „Misja” może być finansowana z dotacji udzielanych przez organy administracji rządowej i samorządowej zgodnie z zawartymi umowami.
2. Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie ma prawo przyjmować na rzecz „Misji” darowizny, zapisy i spadki na podstawie art. 53 i 55 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (dz. U. nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami).
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem „Misji” w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku „Misji” na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku „Misji” na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu „Misji”,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów „Misji” lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. „Misja” prowadzi sprawozdawczość roczną finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Zakonu.

§ 8

1. Każda nowo tworzona placówka „Misji” posiada regulamin obowiązujący na jej terenie zgodny ze statutem „Misji”. Prawo tworzenia, zmian i uzupełnień w/w dokumentów ma Dyrektor „Misji”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
1. Prawo nadania „Misji” statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień, należy do Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie, jako podmiotu prawnego w ramach, którego działa „Misja”. Prowincjał