Wspólne stanowiska Misji i Federacji.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności wystąpiła z trzema zapytaniami do instytucji rządowych. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przyłącza się do apelu federacji w pełni popierając te stanowiska. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i bardzo prosimy o ich dalsze udostępnianie. 1. Zapytanie do MSW w sprawie likwidacji zameldowań i związanymi z tym problemami w obszarze przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu, np. w zakresie właściwości miejscowej gmin do finansowania usług 2. Zapytanie do MZ w sprawie niskiej dostępności ZOL/ZPO dla osób o niskich dochodach 3. Stanowisko w sprawie poprawy jakości przygotowania, przeprowadzenia i interpretacji wyników ogólnopolskich badań liczebności osób bezdomnych (przesłane do MPiPS) Stanowisko badanie MPiPS 19.12.2014 Pismo do MZ 19.12.2014 Pismo do MSW 19.12.2014