Wizyty studyjne i konferencja badawcza EOH w Warszawie

We wrześniu 2014 roku odbyła się Warszawie Międzynarodowa Konferencja Badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA pt. "Homelessness in Times of Crisis", której Misja była partnerem. Pracownicy Misji brali udział w przedsięwzięciu jako organizatorzy wizyt studyjnych, prezentujący oraz słuchacze. W konferencji uczestniczyło ponad sto osób, w tym dwanaście z Polski.

Wizyty studyjne odbyły się na dzień przed konferencją w Pensjonacie „Św. Łazarz” KMPS, Ośrodku "Tylko z darów miłosierdzia" Caritas AW oraz Noclegowni dla kobiet "EMMAUS" Wspólnoty Chleb Życia. Uczestniczyło w nich ponad 50 osób. Pensjonat Socjalny św "Łazarz" przyjmował gości dwukrotnie. Jako pierwsza odwiedziła nas grupa gości z Finlandii, którzy pół roku wcześniej przyjmowali nas u siebie podczas wizyty studyjnej KMPS w Helsinkach na zaproszenie The Y-Foundation. Gościom towarzyszył pracownik Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawa. Po południu przybyła większa grupa badaczy m.in. z Norwegii, Szwajcarii, Australii, Rumunii. Osoby obecne na spotkaniach miały możliwość zobaczenia naszego schroniska „od kuchni” i odwiedzenia budowy jachtu. Uczestnicy wizyty poznali historię powstawania Misji na poszczególnych etapach. Usłyszeli także krótką biografię ojca Bogusława i początki idei a następnie budowy jachtu. Mieliśmy okazję podzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z pracą i funkcjonowaniem Misji, w tym z prowadzeniem schroniska, programu rozproszonych mieszkań treningowych oraz streetworkingu w trzech warszawskich dzielnicach. Dzięki spotkaniu również nam udało się posłuchać o tym z jakimi problemami na co dzień spotykają się osoby pomagające bezdomnym za granicą. Wymienialiśmy wiele wspólnych doświadczeń, które pomóc mogą w kreowaniu nowych form pomocy i wsparcia osób bezdomnych. Bardzo dziękujemy przewodnikom prowadzącym wizyty oraz ich gospodarzom w szczególności dr Magdalenie Mostowskiej (UW), Emilii Wesołowskiej (Caritas), Annie Boczkowskiej (Caritas) oraz Renacie Trzeszczak (WCHŻ) za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Wizyty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników i pochwalone przez koordynatora EOH Volkera Busch-Geertsema podczas sesji plenarnej Konferencji.

Tematem konferencji Europejskiego Obserwatorium Bezdomności była „Bezdomność w czasach kryzysu”. Spotkanie uroczyście otworzył Mike Allen, Przewodniczący FEANTSA, oraz profesor Anna Giza-Poleszczuk, Prorektorka Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju i polityki finansowej. Po oficjalnym otwarciu w sesji plenarnej odbyły się dwa wykłady wprowadzające. Pierwsze wystąpienie wygłosiła Marja Elsinga na temat zmian w polityce mieszkaniowej, a co za tym idzie ryzyku wykluczenia społecznego. Kolejne przemówienie Pawła Jaskólskiego dotyczyło rozwoju usług pomocowych dla bezdomnych w Polsce, który w ocenie prezentującego nie idzie w parze ze zmniejszaniem się liczby osób w kryzysie bezdomności. Dr Jaskólski, który na co dzień pracuje z bezdomnymi ludźmi i jest związany z Gdańskim Oddziałem Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta zwrócił uwagę na pewne niedoskonałości w polskiej polityce mieszkaniowej, przez którą często bardzo trudno jest się „przebić” ludziom samotnym. Również decentralizacja, a co za tym idzie wskazywanie jednostek pomocowych w miejscu ostatniego zameldowania kłóci się z prawem człowieka do decyzji o tym gdzie chce mieszkać i żyć. Utrudnia to także pracę organizacjom pozarządowym działającym na terenie całego kraju. Słuchacze mieli okazję zapoznać się ze skalą bezdomności w Polsce i rodzajami oferowanej pomocy.

Kolejnym etapem konferencji były liczne seminaria. Podzielono je na trzy sesje, w trakcie których uczestniczyć można było w jednym z czterech wybranych seminariów. Koordynatorka Programu Rzecznictwa KMPS oraz programu "Najpierw mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody" przedstawiła prezentację poświęconą standardowi gromadzenia danych biwm podczas seminarium dotyczącego mierzenia bezdomności (6) oraz poprowadziła sesję (9) poświęconą zróżnicowanym odpowiedziom na kryzys ekonomiczny.

Wszystkie prezentacje są dostępne na stronach Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA.

Następna konferencja badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności odbędzie się 25 września 2015 roku w Dublinie.