(Drugie) stanowisko KMPS w sprawie federacji OFRPB i wspólna notatka ze spotkania

W czerwcu 2013 roku powołana została Ogólnopolska Federacja Rozwiązywania Problemu Bezdomności. KMPS nie przystąpiła do niej zgłaszając zastrzeżenia min. do kształtu dokumentów założycielskich (statutu) oraz traktowania „projektu GSWB” jako swoistego kapitału założycielskiego Federacji. Zastrzeżenia zostały ujęte w Stanowisku KMPS z dnia 3 czerwca 2013 roku. Pod wpływem zgłoszonych uwag Ogólnopolska Federacja zmieniła dokumenty założycielskie idąc w kierunku sugestii zawartych w Stanowisku KMPS min. czyniąc Deklarację Wartości FEANTSA obowiązującą dla członków.

W dniu 17 lipca 2013 roku Federacja ponowiła zaproszenie do przystąpienia KMPS do swoich struktur. KMPS przyjmując z pewną dumą i uznaniem wprowadzone zmiany, w szczególności bezpośrednie odwołanie do Deklaracji Wartości FEANTSA, poprosiła o spotkanie aby odpowiedzieć na zaproszenie.  Podczas spotkania przestawiliśmy nasze bieżące stanowisko w sprawie:

Drugie stanowisko KMPS w sprawie OFRPB, listopad 2013

Misja dziękuje za zaproszenie do członkostwa w Federacji i rozważa przystąpienie do niej, jednak po pierwsze w chwili obecnej nie jest to możliwe ze względów formalnych – Federacja zdecydowała, że nowi członkowie będą przyjmowani po zakończeniu procedury rejestracyjnej; po drugie, Misja doceniając już wniesione zmiany w dokumentach założycielskich, chciałaby przystąpić do takiej federacji, której realne działania odpowiadają na wyzwania stojące obecnie przed polityką społeczną wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce.

Zdaniem Misji należą do nich:

1. Skierowanie wektora działań Federacji również do wewnątrz czyli w stronę tworzących ją organizacji pozarządowych. Jest to w przekonaniu Misji warunkiem koniecznym dla efektywności działań Federa-cji skierowanych na zewnątrz czyli wobec pozostałych interesariuszy polityki społecznej. Tak jak KMPS wspomniała w stanowisku z dnia 3 czerwca konieczna jest rzetelna, szczera, samokrytyczna i szeroka dyskusja o tym, w jaki sposób usługodawcy wspierają realizację wartości określonych min. w Deklaracji FEANTSA. Dodatkowym punktem odniesienia, swoistym „standardem” dla organizacji pozarządowych jest w przekonaniu Misji Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej nie usiądzie do stołu z organizacjami, które w swojej działalności nie przestrzegają praw człowieka i obywatela. Misja może dyskutować i negocjować nad sposobami zagwarantowania ich przestrzegania w ramach Federacji, jednak fakt ich bezwzględnego przestrzegania nie może podlegać żadnej dyskusji. Jesteśmy przekonani że będzie działało to na korzyść Federacji, a co za tym idzie jej członków dlatego że gwarantuje to wiarygodność podejmowanych działań. Powinniśmy w dalszych pracach Federacji zastanowić się nad mechanizmem przyjmowania jak również relegowania organizacji z Federacji.

2. Przyjęcie przez członków Federacji współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemu braku rzetelnej diagnozy zjawiska bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce oraz podjęcie działań w tym kierunku. Organizacje pozarządowe, w tym skupione w Federacji, świadczą zdecydowaną większość usług dla ludzi w sytuacji bezdomności w kraju. W związku z tym posiadają unikalne dane o usługobiorcach, na podstawie których możliwe jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy zjawiska dostarczającej rekomendowane przez UE wskaźniki min. przepływu świadczącego o realnej wielkości populacji dotkniętej bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym w kraju. Oczekujemy, iż Federacja podejmie aktywne działania na rzecz przyjęcia przez członków zobowiązania do gromadzenia podstawowych danych o ich klientach w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do analiz krajowych. Do danych podstawowych należą: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, data kontaktu z instytucją (dla instytucji wizytowych), data początku i końca pobytu w instytucji (dla instytucji pobytowych np. schronisk) oraz rodzaj miejsca przebywania w dniu skorzystania z pomocy instytucji (wizytowe) lub przed pojawieniem się w niej (pobytowe). System ochrony danych osobowych oraz agregacji danych od poszczególnych instytucji został opracowany i pozytywnie zweryfikowany w projektach Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z lat 2010 i 2011 (tzw. Wolski Pilotaż oraz Systemy Gromadzenia Danych o Bezdomności na Mazowszu). W projektach Stoczni udowodniono, że takie działanie jest możliwe. Misja poczuwając się do współodpowiedzialności za brak rzetelnej diagnozy bezdomności w kraju, w 2012 roku wprowadziła system gromadzenia danych o usługobiorcach spełniający zgłaszany przez nas postulat. System jest oparty o standard gromadzenia danych biwm opracowany i przetestowany w projektach Stoczni. Warto dodać, że agregacja danych usługodawców o osobach korzystających z ich wsparcia jest działaniem prowadzonym przez analogiczne federacje pozarządowych usługodawców w Czechach (S.A.D.), Austrii (BAWO), Niemczech (BAG W), Wielkiej Brytanii (Homeless Link System).

3. Nieporozumienia, spory, kwestie między krajowymi organizacjami pracującymi na rzecz bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce powinny być załatwiane na forum krajowym, między samymi zainteresowanymi bez odwoływania się do interwencji instytucji zewnętrznych np. europejskich sieci, których zainteresowani są członkami. Angażowanie pracowników platform europejskich np. FEANTSA do mediowania w naszych krajowych nieporozumieniach nie przynosi nam chwały i jest złe dla sprawy, o którą zabiegamy.

Stanowisko zostało przedstawione Zarządowi Federacji podczas spotkania 15 listopada w Morach k/Warszawy. Po spotkaniu powstała wspólna notatka OFRPB oraz Misji. Federacja ustosunkowała się do naszych postulatów, podjęliśmy także dwa postanowienia:

  1. Podejmiemy współpracę jako polscy partnerzy przy organizacji 11 Konferencji Badawczej FEANTSA, która odbędzie się 19 września 2014 roku w Warszawie. Szczegóły współpracy ustalone zostaną w kwietniu 2014 roku po uzyskaniu od FEANTSA dokładnych informacji o zakresie współpracy.
  2. Federacja zapozna się ze stanowiskiem Misji w sprawie określania skali bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce z listopada 2013 roku i podejmie decyzję odnośnie jego poparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną notatką: Notatka spotkanie OFRPB-KMPS