Sprawozdanie

2016 rok

 

Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”

Pobyty i odmowy W 2016 roku w Pensjonacie zarejestrowano 230 pobytów, w tym 204 pobyty bez powtórzeń (tzn. osoby po raz pierwszy przyjęte do schroniska). Na przestrzeni 366 dni odmówiono pobytu 765 razy, w tym 722 razy z powodu braku wolnych miejsc. Źródło dochodu W ciągu roku 93 osoby podjęły legalne zatrudnienie, tj. około 8 osób miesięcznie, a dalej około 2 osoby tygodniowo.  Dodatkowo 6 osób zdecydowało się na pracę na czarno. Osób które utrzymywało się z zasiłku stałego z OPS było 20. Osób z dochodem z ZUS tj. emeryturą/rentą było 8. Tylko 1 osoba korzystała z zasiłku dla osób bezrobotnych z UP. Niepełnosprawność W schronisku w ciągu roku przebywało 60 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym 4 w stopniu znacznym, 51 w stopniu umiarkowanym i 5 w stopniu lekkim. Dodatkowo 37 osób z problemami psychicznymi. Rodzaj opuszczenia placówki W 2016r. usamodzielniło się 41 osób.
Dom Pomocy Społecznej 2 osoby
Zamieszkanie u znajomych/rodziny 5 osób
Wynajęcie pokoju 22 osoby
Podjęcie pracy z zamieszkaniem 7 osób
Lokal komunalny 3 osoby
Powrót do rodziny 2 osoby
Do mieszkań treningowych przeprowadziły się 22 osoby. 4 osoby zostały zatrzymane przez policję. 14 osób przeprowadzono do innego schroniska. 57 osób opuściło placówkę bez pożegnania. Świadczenia
 • W trakcie pobytu udzielono 261 porad psychologicznych, oraz odbyło się 35 konsultacji z lekarzem psychiatrą.
 • 37 osób otrzymało zasiłek z OPS.
 • Blisko 20 osób wyrobiło dowód osobisty
 • Udzielono 82 pożyczek
 • Dla 1 osoby ogłoszono upadłość konsumencką
 • Nawiązano wiele kontaktów z takimi instytucjami jak : Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zasobów Lokalowych, Urząd Stanu Cywilnego , Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundusz Alimentacyjny, szpitale i przychodnie, Inspekcja Pracy, Fundacja „La Strada”, Fundacja po drugie”, warszawskie organizacje wspierające osoby w kryzysie bezdomności, Sądy w tym kuratorzy, komornicy, wierzyciele w tym firmy windykacyjne, Bezpłatne punkty porad prawnych, Biuro porad obywatelskich, Policja, Straż miejska i wieloma innymi.
Remonty Dzięki dofinansowaniu z MRPiPS udało się wyremontować i otworzyć 2 łaźnie dla podopiecznych, wyremontowano większość pokoi i łazienek dla pensjonariuszy, odmalowano kuchnię i jadalnię, dostosowano obiekt do przepisów przeciwpożarowych, wybudowano budkę strażniczą. Wydarzenia W 2016r. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zorganizował wiele wydarzeń i przedsięwzięć dla swoich podopiecznych:
 • 19 marca nasi podopieczni wzięli udział w Dniu Uwielbienia organizowanym dla osób bezdomnych na uroczystość św. Józefa patrona ubogich
 • Nawiązano kontakt z siecią Leroy-Merlin dzięki czemu udało się pozyskać dużą zniżkę na zakup materiałów budowlanych na remont 2 mieszkań komunalnych jakie otrzymali nasi podopieczni
 • Pracownicy, oraz podopieczni KMPS wzięli udział w charytatywnym koncercie organizowanym przez warszawski oddział stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” na rzecz przychodni dla osób chorych bezdomnych.
 • W czerwcu zorganizowano coroczny Kamiliański Piknik Rodzinny.
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej we współpracy z innymi organizacjami zorganizowała „Święto Ubogich” przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie dla wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zorganizowano dla podopiecznych 2 wyjścia do kina, oraz 3 do teatru.
 • Zorganizowano wizyty dla studentów UW, UKSW i APS, oraz studentów odbywających praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, jako organizacja pożytku publicznego jest jednym z podmiotów przy współpracy z którym jest realizowany program darmowej pomocy prawnej na terenie m.st. Warszawy. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez specjalistów prawa z Kamiliańskiej Misji Pomocy Prawnej znajdują się w dzielnicy Śródmieście przy ul. Smolnej 10A oraz w dzielnicy Ursus, Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16.
 • W ramach programu pilotażowego zatrudniono psychologa w pełnym wymiarze godzin na ostatnie 4 miesiące roku.
 • W dniach od 5 października do 23 listopada odbywały się warsztaty interpersonalne prowadzone przez psychologa. Cykl zajęć miał na celu kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, pracę nad asertywnością czy zdobywaniem wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem. W warsztatach wzięło udział 20 podopiecznych.
 • Podopieczni Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej wraz z opiekunami ( w sumie 23 osoby) w dniach 10 – 13 listopada 2016r. wzięli udział w 3 dniowych rekolekcjach dla osób wykluczonych „Europejskie Dni Radości i Miłosierdzia” w Rzymie. W ramach rekolekcji wzięliśmy udział w audiencji z Papieżem Franciszkiem podczas których jeden z naszych podopiecznych miał okazję wygłosić przemówienie, spotkaliśmy się na warsztatach i mszy świętej z grupami Polaków którzy przyjechali pod opieką innych organizacji, wzięliśmy udział w procesji i adoracji w Bazylice Św. Pawła za murami, uczestniczyliśmy we mszy św. w Bazylice Św. Piotra celebrowanej przez Papieża Franciszka,  odwiedziliśmy kościół pw. św. Marii Magdaleny w Rzymie gdzie mieliśmy okazje zobaczyć muzeum poświęcone Św. Kamilowi oraz pomodlić się przy jego grobie, ponadto zwiedziliśmy wiele zabytkowych miejsc: Panteon, Koloseum, Forum Romanum, Fontanna Czterech Rzek, Fontanna di Trevi, Schody hiszpańskie, Kapitol, Bazylika Św. Piotra, Bazylika Św. Pawła za murami i wiele innych.
 • Z okazji urodzin Papieża Franciszka zorganizowano pokaz filmów i zdjęć wraz z poczęstunkiem dla podopiecznych misji.
 • W ramach współpracy ze strażą miejską gotowaliśmy w czasie zimy zupę dla osób bezdomncych przebywających w miejscach niemieszkalnych.
 • Nawiązaliśmy współpracę z organizacją Pomost – Passerelle z Paryża, która wspiera osoby bezdomne z Polski przebywające na ulicach Paryża. W ramach współpracy pracownicy KMPS przeprowadzili w listopadzie 2016r. szkolenie dla pracowników i wolontariuszy organizacji. Złożono także wniosek do senatu na sfinansowanie współpracy w 2017r. i otwarcie biura organizacji Pomost-Paserelle w Paryżu.
 • w Misji odbyło się szkolenia z zakresu prowadzenia działań opiekuńczo-readaptacyjnych dedykowanych osobom uzależnionym od narkotyków w którym wzięli udział pracownicy KMPS, OPS Ursus, Straż Miejska i Policja.
 • Dyrektor KMPS udzieliła wielu wywiadów do prasy, radia i telewizji. Powstało kilka reportaży o misji, podopiecznych i statku.
 • Pracownicy KMPS wzięli udział w licznych konferencjach dot. rozwiązywania problemu bezdomności w tym m.in. :
 • Konferencja FEANTSA 2016 w Brukseli,
 • Seminarium „Profilaktyka zadłużenia czynszowego” Habitat for Humanity,
 • Konferencja Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy – zorganizowana w Gdańsku z okazji 35-lecia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania. Wydział Prawa i Administracji, UKSW,
 • Ogólnopolska konferencja "Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną" organizowana przez Stowarzyszenie Monar,
 • Spotkania Komisji Ekspertów ds. Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • Udział w Spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności,
 • Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 23 listopada 2016 r. wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Ryszard Majer zaprosił do Senatu przedstawicieli Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i stowarzyszeń, które na co dzień pracują z bezdomnymi Polakami za granicą, a także naukowców zajmujących się tym problemem,
 • Konferencja „Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce” Hbitat for Humanity,
 • Spotkanie z delegacją Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy,
 • Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Warszawskie spotkanie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności,
 • Konsultacje społeczne dot. zorganizowania Pierwszego Punktu Pomocy dla Osób Bezdomnych w Warszawie,
 • w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z Komisją Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Ursusie,
 • Wizyta Studyjna w Krakowie - Dzieło Pomocy im. św. Ojca Pio.
  Spółdzielnia Socjalna „Piękne Miejsce” Spółdzielnia „Piękne Miejsce” zrealizowała umowę z OPS Ursus na sprzątanie ich pomieszczeń oraz podpisała Umowę na kolejny rok usług, nawiązała współpracę z Centrum Opatrzności Bożej gdzie wykonywane były różnego rodzaju prace porządkowe i remontowe, wykonano kilka zleceń ca cateringi świąteczne, kontynuowano współpracę z Urzędem Dzielnicy Ursus w zakresie opróżniania mieszkań z zasobów lokalowych gminy. Spółdzielnia zrealizowała W sumie za pośrednictwem Spółdzielni 21 osób podjęło zatrudnienie, w tym 5 osób otrzymało stałe zatrudnienie.  

Mieszkania treningowe

 • W 2016 roku Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej miała wynajętych 9 mieszkań. Mieszkania są zlokalizowane są na terenie dzielnicy Ursus. Mieszkań        treningowych było 9, z tego 2 mieszkania trzy osobowe, 5 mieszkań czteroosobowych, 1 mieszkanie jednoosobowe oraz  1 mieszkanie pięcioosobowe.
 • Od marca 2017 r. wynajęliśmy dodatkowe mieszkanie przeznaczone dla 4 osób.
(Łącznie będzie zamieszkiwało 36 osób na mieszkaniach) Koszty, które musimy ponieść to dorobienie 3 egzemplarzy kluczy plus kaucja.
 • W 2016 roku było 69 pobytów, pobytów bez powtórzeń 60
3 osoby otrzymały lokale komunalne.
 • Od stycznia 2017 roku do dnia dzisiejszego przebywało 37 osób.
1 osoba otrzymała lokal komunalny.  

Streetworking

W 2016 roku Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej objęła wsparciem 81 osób w przestrzeni publicznej, w dzielnicach: - Ursus: 7 lokalizacji (24 osoby) - Włochy: 11 lokalizacji (38 osób) - Ochota: 7 lokalizacji (15 osób) - Wola: 3 lokalizacje (4 osoby) Zadaniem streetworkera było regularne odwiedzanie osób w miejscach niemieszkalnych, udzielanie wsparcia pracownika socjalnego oraz psychologa. Osoby miały możliwość skorzystania z łaźni oraz z magazynu odzieżowego w Pensjonacie Św. Łazarz. Pomoc obejmowała wyrobienie dowodu osobistego, zebranie dokumentów do Wydziału Lokalowego w danej dzielnicy. 2 osoby zmarły w 2017 roku, 3 osoby przyjęte do schroniska (2M, 1K na Żytnią)

2017 rok

Interwencyjna Pomoc Zimowa W czasie mrozów zorganizowano pomoc interwencyjną i dołożono około 50 dodatkowych materaców. Zorganizowano także zimowy patrol w ramach którego rozdawano zupę na Dworcu Zachodnim, Centralnym i przy Metrze w Centrum, oraz kierowano osoby do schroniska. Osoby mające problemy z poruszaniem się przewożono samochodem. Wiele osób zostało skierowanych do szpitali, oraz do schronisk specjalistycznych oferujących wsparcie osobom chorym. Mimo wszystko na dzień 21 luty w Pensjonacie nadal przebywa 47 osób ponad stan. Wydarzenia związane z interwencyjną pomocą zimową:
 • Wizyta Pana dyrektora Tomasza Pactwy i zastępcy dyrektora Pani Joanny Dolińskiej Dobek z Biura Projektów i Pomocy Społecznej – rozmowa na temat dalszych rozwiązań pomocy kierowanej dla osób bezdomnych przebywających na terenie Warszawy,
 • Wizyta RPO Adama Bodnar w Pensjonacie Socjalnym, zapoznanie się z sytuacją w czasie mrozów, rozmowy z mieszkańcami. Wsparcie pracy biura socjalnego pomocą dwóch prawników z Biura RPO.
 • Udział w konferencji prasowej w Biurze RPO.
 • KMPS zorganizowało liczne zbiórki odzieży, środków higienicznych i żywności, m.in. w kilkunastu kancelariach prawnych, 3 parafiach w Ursusie, szkołach w Ursusie, dodatkowo odbywały się apele w telewizji, prasie i radiu. Dzięki apelom na naszych portalach społecznościowych otrzymaliśmy ogromne wsparcie od naszych przyjaciół i sympatyków.
  Flash Mob Po raz trzeci KMPS zorganizowało Flash Mob „Bezdomność to nie wybór” na „patelni” przy Metro Centrum Warszawa. W wydarzeniu udział wzięli podopieczni i pracownicy KMPS, Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża, Fundacji „po drugie” oraz wolontariusze. Akcja ma na celu łamanie stereotypów dot. osób bezdomnych.   Inne ważne wydarzenia
 • Nawiązanie współpracy i zorganizowanie spotkania z pracownikami Metra Warszawskiego,
 • Udział w konferencji z okazji 10-lecia istnienia organizacji „Pomost-Paserelle” zorganizowanej w Ambasadzie Polskiej w Paryżu,
 • „Dom, którego nie ma” – udział w dyskusji na temat reprywatyzacji z mieszkańcami Warszawy,
 • Udział w badaniu liczby osób bezdomnych MRPiPS,
 • Spotkanie nt. wyzwań polityki społecznej kierowanej do osób bezdomnych z Panią Podsekretarz stanu Elżbietą Bojanowska z MRPiPS,
 • Wizyta prawników z kancelarii prawnej Prezydenta RP Andrzeja Dudy i rozmowy nt. zapisów nowelizacji Ustawy o Pomocy Społecznej,
 • Wyjście do kina z 20 podopiecznymi,
 

Adriana Porowska

 • Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.
 • Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy.
 • Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • Członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.