RPO podkreśla brak skutecznej strategii państwa wobec bezdomności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka obchodzonego 10 grudnia oraz 25-lecia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, RPO przygotował ranking problemów stanowiących największe zagrożenie dla przestrzegania praw człowieka i obywatela w kraju. Pani Rzecznik na pierwszym miejscu podkreśliła brak skutecznej strategii państwa (nowoczesnej legislacji) w walce z takimi zjawiskami, jak skrajna bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne i bezdomność. (Pełna lista problemów: http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RANKING%20RPO%202013.pdf). KMPS zdecydowanie zgadza się z tym poglądem. Widzimy i doceniamy ogromne zaangażowanie RPO w walce o lepsze jutro najbiedniejszych i najsłabszych obywateli. Cieszymy się ze współpracy zainicjowanej jeszcze przez naszego założyciela Ojca Bogusława Palecznego w latach dziewięćdziesiątych. Zapewniamy o nieustającym wsparciu w walce o lepsze prawa dla najuboższych. Historia współpracy Misji i RPO jest długa. Od początku naszego istnienia alarmujemy o nieskutecznej polityce społecznej i fatalnym stanie prawnym wpychającym ludzi w kryzys bezdomności i utrudniającym wyjście z tej dramatycznej sytuacji. Tuż po powołaniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ireny Lipowicz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu 2010 r. odbyła się X Konwencja Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej (październik), podczas której Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej została wyróżniona honorową odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". Jest to polskie odznaczenie cywilne nadawane przez RPO. Odbierając odznaczenie, dyrektor KMPS Adriana Porowska podkreśliła brak spójnych działań państwa wobec problemu bezdomności. W odpowiedzi, Profesor Irena Lipowicz zaproponowała Adrianie Porowskiej współpracę na rzecz poprawy sytuacji ludzi w kryzysie bezdomności. W grudniu 2010 RPO powołał do życia Radę Społeczną. Jej członkowie mają za zadanie przybliżać Rzecznikowi wiedzę o osobach potrzebujących pomocy. W jej skład wchodzą ludzie na różnych polach wspierający potrzebujących, min. Porowska. Od 2011 roku mieszkańcy Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz” wraz z pracownikami Misji biorą czynny udział w cyklu Debat im. Jana Nowaka Jeziorańskiego poświęconych rozmowom o sprawach ważnych dla Polski. Sami zainteresowani mogą pokazać kim jest osoba bezdomna oraz z jakimi problemami musi się zmagać. W latach 2011-12 z inicjatywy Warszawskiej Rady Opiekuńczej – Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności u Rzecznika Praw Obywatelskich powołano Zespół Roboczy ds. Zdrowia ludzi w sytuacji bezdomności. Misja aktywnie uczestniczyła i w tej inicjatywie przygotowując min. Raport o leczeniu ludzi chorych w sytuacji bezdomności. Misja pozostaje w stałym kontakcie z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.