Przyjęcie do schroniska w czasie pandemii COVID-19

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia  w schroniskach dla osób bezdomnych czasie pandemii COVID-19 w m.st. Warszawa.

Zmiana zasad wynika z Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2020 r., zał. nr 2 pn. Rekomendacje w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi, cyt.: „w przypadku nowych osób kierowanych do placówek (np. schroniska dla osób bezdomnych), przyjęcie do placówki powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę”
 

Miasto Stołeczne Warszawa wyznaczyło placówki przejściowe tzw. „buforowe”, które pełnią funkcję dobrowolnej 14-dniowej kwarantanny dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej, które deklarują potrzebę uzyskania schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych działających na podstawie umów z m.st. Warszawą, a także w WOIK zapewniającym interwencyjne miejsca noclegowe dla kobiet.

Są to:

Stowarzyszenie Monar

ul. Marywilska 44A

mężczyźni

517-893-264

40

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Polska 33

mężczyźni 

22 651 05 71

10

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Wójcickiego 15

kobiety, mężczyźni

515-777-468

24

 

Nabór do placówek buforowych trwa kilka dni w wyznaczonym terminie, potem placówka zamykana jest na 2 tygodnie na czas kwarantanny.

W celu ustalenia terminu naboru do placówki najlepiej ustalić to wcześniej telefonicznie.  

Po rozpoczęciu izolacji do placówki przejściowej przez okres 14 dni nie są przyjmowane kolejne osoby. Osoby, które opuściły placówkę przejściową lub w inny sposób złamały warunki izolacji nie mają wstępu na teren placówki do zakończenia okresu izolacji. Po tym okresie mogą być przyjęte ponownie na dobrowolną kwarantannę w terminie zgodnym z harmonogramem przyjęć placówek buforowych.

W czasie kwarantanny pracownik lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiady, które następnie przesyłane są do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie. Na podstawie wywiadów pracownicy OPS wyszukują placówki odpowiednio dostosowane do potrzeb i możliwości osób zainteresowanych.

OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ustala ze schroniskiem przyjęcie wskazanej osoby, oraz jej transport do placówki.

 

II. Warunki przyjęcia i pobytu w  placówkach przejściowych „buforowych”

Warunkiem przyjęcia do ww. placówek jest oświadczenie/są oświadczenia (druk/druki opracowane wewnętrznie w każdej z placówek) złożone przez osobę ubiegającą się o przejściowy pobyt, zawierające następujące informacje:

 1. osoba spełnia ustawową definicję osoby bezdomnej tzn. jest osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Ustalenie powyższego jest ważne dla uniknięcia późniejszych decyzji odmownych wydanych przez OPS Wola;
 2. osoba dobrowolnie poddaje się 14-dniowej izolacji;
 3. osoba zainteresowana przyjęciem do schroniska po odbyciu dobrowolnej kwarantanny
  w placówce przejściowej zobowiązuje się do złożenia wniosku o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 4. osoba akceptuje regulamin placówki, w tym obowiązek zachowań minimalizujących ryzyko transmisji wirusa.
 5. jeżeli osoba potrzebuje zabezpieczenia pilnych leków zaopatrzenie odbywa się w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, na terenie, którego znajduje się placówka i może polegać na odbiorze tych leków z apteki, która zawarła Porozumienie i na konto, której wpływa opłata pochodzącą z zasiłku celowego udzielonego przez ops.

 

III. Warunki zakończenia pobytu w placówkach przejściowych „buforowych”

 1. każda osoba, które zakończyła 14-dniowy pobyt z dobrowolną kwarantanną w placówce przejściowej otrzymuje zaświadczenie, zawierające datę i godzinę opuszczenia placówki.
 2. w ostatnim dniu dobrowolnej kwarantanny wszystkie osoby, które nadal przebywają w placówce przejściowej są poddawane badaniu lekarskiemu.
 3. bezpośrednio po zakończeniu dobrowolnej kwarantanny każda osoba jest przewożona do schroniska własnym transportem placówki do której została skierowana.
 4. jeżeli przewiezienie tej osoby własnym transportem schroniska nie jest możliwe, osoba opuszczająca placówkę przejściową pokonuje drogę do schroniska w asyście pracownika placówki, do której osoba została skierowana lub streetworkera.
 5. Koordynacją wsparcia streetworkerów w dotarciu osób z placówek buforowych do schronisk zajmuje się Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.
 6. W przypadku większych grup osób kierowanych do schronisk transfer odbywa się przy udziale MPP.

 

Osoby bezdomne po szpitalach

Procedura umieszczania osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych, czy schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – po hospitalizacji:

 1. jeżeli miały przeprowadzony test i uzyskały wynik ujemny  – są bezpośrednio przyjmowane do schronisk dla osób bezdomnych lub schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS Wola z pominięciem placówek przejściowych „buforowych”;
 2. jeżeli miały wykonany w szpitalu test i opuszczają szpital w oczekiwaniu na jego wynik lub szpital wskazuje na potrzebę odbycia kwarantanny po hospitalizacji  – są kierowane do miejsc kwarantanny zbiorowej wyznaczonych przez Wojewodę;
 3. jeżeli osoby bezdomne posiadają wynik dodatni testu, ale bez wskazań do hospitalizacji – są kierowane przez szpital do izolatorium wyznaczonego przez Wojewodę;
 4. jeżeli w trakcie hospitalizacji nie było wskazań do wykonania testu (osoby są bezobjawowe, przebywały na oddziałach nie związanych z leczeniem Covid 19 np. neurologicznych, psychiatrycznych, urazowych, innych) – odbywają dobrowolna kwarantannę przed przyjęciem do schroniska w placówce buforowej;
 5. jeżeli w przypadku osób wymienionych w pkt d) szpital wskazuje konieczność objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych – wskazane jest przed opuszczeniem szpitala wykonanie testu i uzyskanie jego wyniku.

 

W przypadku pkt. b) i c), w celu umieszczenia osób w miejscu kwarantanny zbiorowej lub izolatorium wyznaczonych przez Wojewodę – ustalenia i przewóz organizuje szpital
w porozumieniu z Sanepidem.

 

Osoby po pobytach w Zakładach Karnych

Procedura umieszczania osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych, czy schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – po pobycie w zakładzie karnym wygląda następująco:

 1. osoby opuszczające ZK znajdujące się w m.st. Warszawa, jeżeli nie mają gdzie zamieszkać i ZK powiadomi o tym odpowiednie służby tj. ośrodek pomocy społecznej lub bezpośrednio schronisko, w szczególności schronisko dedykowane tym osobom, prowadzone przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie  -  mogą udać się bezpośrednio do tego schroniska.

 

 1. osoby, które po opuszczeniu ZK przebywające w przestrzeni publicznej mogą udać się do:
  - noclegowni całodobowej;
  - placówki przejściowej, „buforowej” przyjmującej osoby do dobrowolnej kwarantanny dofinansowanej lub prowadzonej przez miasto, zgodnie z harmonogramem wskazanym
  w części III;
  - pokoju odosobnienia wskazanego przez schronisko

i po 2 tygodniach zostać skierowane do schroniska.

 1. transport osób bezdomnych po ZK i po pobycie w placówkach wymienionych w pkt. b odbywa się na zasadach ogólnych określonych w części III. „Warunki zakończenia pobytu w placówkach przejściowych „buforowych”

 

Osoby przenoszone pomiędzy schroniskami:

 1. W sytuacji zmiany schroniska tj. przewiezienia z jednego schroniska do drugiego na podstawie decyzji administracyjnej – nie jest wymagany dwutygodniowy pobyt w placówkach wskazanych  w pkt. 2