Protest w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności 2013" przez MPiPS

W dniu dzisiejszym kilkanaście organizacji pozarządowych wystosowało protest w związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 14.06.2013 r. wynikami otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2013. Komisja Konkursowa MPiPS wprowadziła dodatkową ocenę formalną, w ramach której odrzuciła z powodu błędów natury gramatycznej wnioski, które uzyskały nie tylko pozytywną ocenę formalną ale i MAKSYMALNĄ notę merytoryczną nadaną przez Wydział Polityki Społecznej MUW. Protest został skierowany zarówno do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza jak i do wiadomości Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

treść protestu w formacie PDF - prawy przycisk myszy i pobierz. Protest w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu oraz podziału środków w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2013 , przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 14.06.2013 r. wynikami otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2013, protestujemy przeciw procedurze przeprowadzenia konkursu oraz podziałowi jego środków. Żądamy ponownego przeprowadzenia oceny merytorycznej na poziomie MPiPS w zgodzie z polskim prawem, w szczególności ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, oraz ideą toru regionalnego „Programu wspierającego”. Żądamy ujawnienia kryteriów jakimi kierowała się Komisja Konkursowa oceniająca oferty rekomendowane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich. Uzasadnienie: W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wspierającego znajduje się zapis, iż oceny formalnej dokonuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego: „Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadzają ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych” (pkt. VI. 4) oraz „Komisja konkursowa [powołana przez MPiPS] dokona ostatecznej oceny merytorycznej, rozpoczynając od ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na maksymalną liczbę punktów aż do wyczerpania kwoty programowej” (pkt. VI. 7). Przeprowadzanie ponownej oceny formalnej przez Komisję oceniającą w MPiPS jest zmianą warunków konkursu dokonaną podczas jego trwania bez wiedzy zainteresowanych podmiotów. Kryteria konkursów dla organizacji pozarządowych w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powinny być JAWNE i określone PRZED rozpatrywaniem ofert. Sposób przeprowadzenia oceny formalnej jest również złamaniem zasady równości podmiotów wobec prawa, ponieważ ponownie poddano jej wyłącznie oferty rekomendowane przez WPSUW a nie wszystkie, które zostały złożone w konkursie. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć na jakiej podstawie Komisja Konkursowa MPiPS nadała kilku mazowieckim ofertom negatywną ocenę formalną z powodu umieszczenia w ofercie w rodzaju zadania publicznego sformułowania „pomoc społeczna” zamiast pełnego cytatu z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie brzmiącego ”pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”. Takie uzasadnienie przedstawiciele kilku organizacji usłyszeli w rozmowie telefonicznej z członkiem Komisji Konkursowej  w dniu 17 czerwca 2013 roku. Zastosowanie tego jako przyczyny nie dopuszczenia do oceny merytorycznej wniosków ocenionych przez WPSMUW pozytywnie formalnie oraz maksymalnie wysoko pod względem merytorycznym jest naszym zdaniem objawem arogancji członków Komisji Konkursowej. Przyjęta przez Komisję Konkursową MPiPS procedura merytorycznej oceny wniosków rekomendowanych przez WPSUW jest uznaniowa i przez to sprzeczna z zasadami stosowanymi w konkursach dla organizacji pozarządowych w Polsce. Kryteria oceny merytorycznej stosowane przez Komisję nie są nikomu znane - w ogłoszeniu o konkursie ujęto kryteria, którymi miały kierować się WPSUW. Decyzje Komisji Konkursowej MPiPS są niezgodne z ideą Toru Regionalnego „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Jego istotą jest pozostawienie decyzji merytorycznych wojewodom, którzy samodzielnie określili cele regionalne i dokonali oceny ofert kierując się kryteriami oceny merytorycznej wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie w tym min. znajomością potrzeb lokalnych. Ministerstwo nie może w sposób uznaniowy decydować o udzieleniu dofinansowania jednemu bądź dwóm projektom z kilku ocenionych na takim samym poziomie przez wojewodów. Nie widzimy żadnego merytorycznego uzasadnienia dla sytuacji, w której dwie organizacje z województwa lubuskiego otrzymują w sumie 520000 PLN (województwo lubuskie nie figuruje na mapie polskiej bezdomności jako szczególnie dotknięte tym zjawiskiem), jedna organizacja ze świętokrzyskiego otrzymuje 255500 PLN (w sumie w latach 2008-2013 organizacja ta z programu wspierającego uzyskała ponad 1 mln PLN – najwięcej ze wszystkich organizacji uzyskujących dofinansowanie w tym okresie) podczas gdy kwota przyznana projektom z Województwa Mazowieckiego, w którym skala bezdomności jest największa w Polsce wynosi 213900 PLN. Dlatego żądamy wyjaśnienia kryteriów, którymi komisja kierowała się podejmując takie decyzje. Powyższe fakty uzasadniają żądanie dokonania ponownej oceny merytorycznej wszystkich wniosków, które przez WPSUW zostały zakwalifikowane do grupy A, czyli zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (pkt. VI. 7). Kryteria oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową MPiPS powinny być merytoryczne a podział środków między województwami powinien korelować ze skalą zjawiska bezdomności w województwach oraz potrzebą realizacji konkretnego programu na danym terytorium. Żądamy przyznania dofinansowania w konkursie wszystkim ofertom z Województwa Mazowieckiego zakwalifikowanym przez Komisję Wojewody Mazowieckiego do grupy A z jednoczesnym zabezpieczeniem ogólnej kwoty dla Województwa Mazowieckiego proporcjonalnej do lokalnej skali bezdomności chociażby według diagnozy MPiPS z 2010 roku lub Spisu Powszechnego 2012 (ostatnie dostępne dane). Liczymy na szybkie rozpatrzenie niniejszego protestu ze względu na fakt, iż sporo działań organizacji pozarządowych w Polsce wspierających ludzi w sytuacji bezdomności zależy od dofinansowania przyznawanego w niniejszym konkursie. Nasze działania również – w ocenie WPS MUW są one ważne dla województwa oraz gwarantują wykonanie zadania na najwyższym poziomie.
 • Adriana Porowska Dyrektor Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 • Agata Pietras Prezes Stowarzyszenie ANTIDOTUM
 • Andrzej Czarnocki Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 • Dominika Sawczuk Wiceprezes Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie
 • s. Małgorzata Chmielewska Przełożona Wspólnoty Chleb Życia w Polsce
 • Tomasz Samsel  - Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” oddział w Warszawie.
 • Marek Łagodziński Fundacja Sławek
 • Robert Starzyński Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR
 • Katarzyna Leśko-Loda Federacja MAZOWIA
 • Maria Sielicka - Gracka Lekarze Nadziei - oddział Warszawski
 • ks. Władysław Kubiak - dyrektor Ośrodka dla bezdomnych w Łaźniewie
 • Magdalena Hozer- Chachulska Stowarzyszenie Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża