Projekt „ Szansa na nowe życie – wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kamiliańska misja Pomocy Społecznej realizuje Projekt „ Szansa na nowe życie – wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych.

Celem Projektu (PR) jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych oraz obywateli Ukrainy opierająca się przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, mająca na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Realizacja kompleksowych zadań wynikających z ścieżki reintegracji wpłynie na zwiększenie szans w zakresie aktywności zawodowej i społecznej oraz znalezienia zatrudnienia.

Zaplanowane zadania to: indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału, poradnictwo psychologicznospołeczne, coaching, diagnoza kompetencji (poradnictwo zawodowe, warsztaty kompetencji), pośrednictwo pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i kompetencji, staże.

Rezultaty to nabycie kompetencji społeczno - zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Goldvolt Sp.z.o.o

Projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestników dając im możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Planowany okres realizacji projektu: Od 01-01-2023 do: 31-12-2023

Wartość projektu 1 908 900,00 zł    Kwota dofinansowania: 1 514 900,00 zł