Leczenie ludzi chorych w sytuacji bezdomności. Raport Zespołu ds. Zdrowia Warszawskiej Rady Opiekuńczej

Warszawska Rada Opiekuńcza dla bezdomnych jest siecią, która skupia organizacje pozarządowe prowadzące blisko 50 różnych placówek udzielających wsparcia z tytułu bezdomności na terenie Warszawy i okolic. Wśród stałych współpracowników posiada także pracowników instytucji państwowych i niezależnych ekspertów. Członkowie sieci od kilku lat obserwują narastający problem związany z finansowaniem pomocy medycznej udzielanej osobom znajdującym się w sytuacji bezdomności. Było to przedmiotem debat Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności m.st. Warszawa oraz spotkań u Rzecznika Praw Obywatelskich. Powstał zespól roboczy prowadzący kampanię na rzecz dostępu osób nieubezpieczonych do świadczeń medycznych, do którego trafiały sygnały od praktyków obserwujących podobny problem na swoim terytorium. Zespół postanowił przygotować raport ilustrujący tę trudną sytuację.