Konsultacje RPO WM, KPPWSiU, KPRPBiWM 2014-2020

W ostatnim czasie Misja wzięła udział w konsultacjach społecznych ważnych dokumentów programujących politykę społeczną wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w okresie 2014-2020. Poniżej można zapoznać się z naszymi uwagami, które koncentrowały się wokół:

  • konceptu inwestycji społecznych wyrażonym min. w Pakiecie Inwestycji Społecznych Komisji Europejskiej
  • zwiększenia dostępu do mieszkań,
  • deinstytucjonalizacji pomocy kierowanej do osób w sytuacji bezdomności (przejście od placówek obiektów zbiorowego zakwaterowania do rozproszonych mieszkań wspieranych),
  • przejścia od polityki zorientowanej na zatrudnienie (employment led) do zorientowanej na mieszkania (housing led)
  • poprawie diagnozowania skali i podstawowych cech populacji znajdującej się w sytuacji bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (przejście od fragmentarycznych badań w punkcie w czasie do badań określających realną skalę populacji dotkniętej problemem).
Konsultowane dokumenty i nasze uwagi poniżej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Jednocześnie podjęliśmy decyzję o nie odnoszeniu się do propozycji Krajowego Programu Rozwiązywania Bezdomności  i Wykluczenia Mieszkaniowego przygotowanej przez Grupę GSWB ze względu na brak przejrzystości w procesie tworzenia tego dokumentu. Uzasadnienie znajduje się tutaj.