Konsultacje RPO WM 2014-2020 - uwagi KMPS

Misja wzięła udział w konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20. Skoncentrowaliśmy się na wprowadzeniu do programu możliwości realizacji programów mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach mieszkaniowych ujętych w Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, wzorowanych np. na Programie Mieszkań Treningowych KMPS oraz innych pomysłach na wspieranie wychodzenia z bezdomności w oparciu o mieszkalnictwo (housing led) min. agencjach najmu społecznego i "Najpierw mieszkanie". Staraliśmy się zwrócić uwagę zarówno na potrzebę inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową (brak mieszkań) oraz  instrumenty miękkie w postaci usług społecznych w tym obszarze. Zasugerowaliśmy objęciem informatyzacją również organizacji pozarządowych - nie tylko instytucji administracji publicznej - co wydaje nam się ważne dla realizacji postulatu polityki społecznej opartej o wiedzę. Formułując uwagi kierowaliśmy się zarówno wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań, jak i europejskimi rekomendacjami dotyczącymi bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, inwestycji społecznych oraz polityki opartej o wiedzę. Przedstawiony do konsultacji dokument nie zawierał żadnego odniesienia do zjawiska bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego na Mazowszu, co należy uznać za jego ogromną słabość. Na terenie województwa skala problemu jest największa w kraju, podejmowane są także innowacyjne działania na rzecz rozwiązania problemu min. wokół standardu gromadzenia danych biwm oraz seminariów interesariuszy bezdomności. Mamy nadzieję, że zgłoszone przez Misję uwagi pozwolą poprawić to niedociągnięcie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uwagami: UWAGI KMPS RPO MAZOWSZE marzec 2014., które przekazaliśmy do MCPS na adres konsultacje.rpo@mazovia.pl w dniu 5 marca 2014 roku. Strona konsultacji RPO WM wraz z konsultowanym dokumentem