Konsultacje (-/+) propozycji programów polityki społecznej wobec bezdomności

W 2013 roku przygotowywano projekty dwóch istotnych dokumentów zarysowujących kształt przyszłej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce:

1. Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020 - Grupa GSWB (zobacz pierwszą stronę)

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji - MPiPS

Misja planowała uczestniczyć w konsultacjach dokumentów w szczególności pierwszego z nich KPRPBiWM 2014-2020. Odniesienie się do niego było jednym z zadań projektu "Mazowieccy Interesariusze Bezdomności", który realizowaliśmy w drugiej połowie 2013 roku - deklarowane terminy udostępnienia dokumentu były spójne z tym planem. Niestety musieliśmy od niego odstąpić ze względu na wielokrotne przesuwanie terminów zakończenia prac przez Grupę GSWB oraz - i to jest główną przyczyną naszej decyzji - brak przejrzystości procesu tworzenia dokumentu. Skoncentrowaliśmy się  na sformułowaniu i przekazaniu uwag do dokumentu drugiego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej decyzji i uwagami do KPPUiWS, o którego przyjęcie i wdrożenie będziemy aktywnie zabiegać: KPRPBiWM (1.) ma charakter specjalistyczny, dotyczy wyłącznie obszaru bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego i ma być - jak rozumiemy - propozycją polskiej strategii wobec bezdomności, wzorowaną na strategiach funkcjonujących w niektórych krajach UE i zgodną z rekomendacjami min. Parlamentu Europejskiego, FEANTSA w tym obszarze. Dokument ten był przygotowywany przez ludzi związanych z Projektem POKL 1.18 Standardy w Pomocy, Zadanie 4 Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Jego roboczą wersję o numerze 10 z 31 grudnia 2013 roku otrzymaliśmy na papierze firmowym tego projektu.Tytułowi towarzyszyła jednak zaskakująca dla nas adnotacja brzmiąca: "wersja robocza nieprzeznaczona do publikacji" (projekt KPRPBiWM pierwsza strona). O interpretację klauzuli poprosiliśmy członka grupy zarządzającej Zadaniem 4 GSWB oraz eksperta Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska stojącej na straży prawa dostępu do informacji publicznej (zobacz: opinia_prawna-dostepnosc_KPRPB). Uzyskaliśmy sprzeczne opinie. Członek grupy zarządzającej wypowiadający się w jej imieniu stanął na stanowisku, iż dokument nie musi być publikowany, ponieważ stanowi wersję roboczą, ponadto szeroka publikacja byłaby niekorzystna ze względu na fakt przekazania go do MPiPS i oczekiwania na uwagi tej instytucji. Z kolei ekspert Sieci Obywatelskiej Watchdog nie miał wątpliwości, iż dokument stanowi informację publiczną i jako taki powinien być udostępniony obywatelom. KMPS podziela opinię eksperta. Pomijając zobowiązania prawne, uważamy, że tego rodzaju dokumenty powinny być otwarte na konsultacje z jak największą grupą interesariuszy na każdym etapie ich tworzenia. Sprzyja to ich jakości oraz budowaniu współpracy na rzecz zabiegania o ich przyjęcie. W KMPS przejrzystość jest obok wiedzy i współpracy filarem rzecznictwa. Próbując wpływać na kształt polityki społecznej nie angażujemy się w działania semi-jawne zastrzeżone dla "zaprzyjaźnionych organizacji i ekspertów", którym po znajomości wysyła się mailem dokument z prośbą o uwagi. Opinię prawną sieci watchdog przesłaliśmy do kilku członków Grupy Zarządzającej Zadaniem 4 GSWB oraz koordynatorki merytorycznej Projektu POKL 1.18 Standardy w Pomocy w dniu 12 lutego 2014 roku. Drugi projekt czyli "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji" ma charakter szerszy i dotyczy ogólnie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Odnosi się również do bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, choć nie jest poświęcony li tylko temu zjawisku. Jest przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dokument był przez dłuższy czas dostępny na stronach MPiPS. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zakończyły się w sierpniu 2013 roku. Stan prac nad dokumentem był przedmiotem debaty podczas spotkania Rady Wykonawczej Krajowego Komitetu Polskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu 4 lutego 2014r., podczas której uzyskaliśmy informację, iż nasze uwagi możemy jeszcze przekazać. Zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej. Pobierz: Uwagi KMPS do Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Oba programy są dostępne u autorów. Mają charakter informacji publicznej i powinny być udostępnione od ręki lub na wniosek. KPPUiWS był przez dłuższy czas dostępny na stronach internetowych MPiPS.