Komunikat Końcowy Polskiej Delegacji Osób Doświadczających Ubóstwa 2012

W oparciu o doświadczenia i wiedzę wyniesione z udziału w 11 Europejskich Spotkaniach Osób Doświadczających Ubóstwa, my, osoby bezpośrednio doświadczające ubóstwa:

1. Wzywamy Polski Komitet Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN PL do stworzenia instytucjonalnych warunków dla rozwijania ruchu osób doświadczających ubóstwa w Polsce zgodnie ze znaczeniem jakie do partycypacji przywiązuje Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu.
2. Wzywamy polskie organizacje pozarządowe w szczególności te skupiające ludzi doświadczających ubóstwa oraz udzielające im wsparcia do wprowadzania i rozwijania idei partycypacji w swojej działalności. Ludzie doświadczający ubóstwa, również jako „podopieczni”, odbiorcy usług” czy „klienci” muszą mieć bezpieczną przestrzeń do wyrażenia swojego doświadczenia, opinii wobec zarządów i dyrektorów organizacji o świadczonej przez nich pomocy.
3. Wzywamy polskich decydentów, osoby odpowiedzialne za kształt polityki społecznej wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym do liczenia się w codziennej pracy ze zdaniem ludzi doświadczających ubóstwa: klientów pomocy społecznej, beneficjentów organizacji pozarządowych, mieszkańców schronisk i noclegowni dla bezdomnych i wszystkich innych ludzi bezpośrednio dotkniętych problemem biedy i wykluczenia społecznego. Wzywamy do wysłuchania naszego głosu i realizacji postulatów, które z niego wypływają. Wzywamy do opracowania przy naszym udziale konkretnego i realnie wprowadzanego w życie programu zapobiegania ubóstwu i bezdomności oraz opracowanie standardów jakie muszą spełniać instytucje i organizacje zajmujące się wsparciem osób ubogich i bezdomnych.
4. Wzywamy decydentów z poziomu Unii Europejskiej do mobilizowania polskiego rządu do wprowadzania w życie zobowiązań wynikających z regulacji Unii Europejskiej (min. rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie likwidacji bezdomności).

Pobierz pełny Raport Polskiej delegacji z 11 Europejskich Spotkań w 2012