Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest członkiem EAPN Polska

Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.

EAPN  monitoruje polską i europejską politykę społeczną, organizuje spotkania, debaty, konferencje, seminaria dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego, przygotowuje biuletyny, ekspertyzy i tłumaczenia tekstów dotyczących problematyki integracji społecznej, organizuje i uczestniczy w Europejskich Spotkaniach Osób Dotkniętych Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, uczestniczy w obchodach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Głównym celem EAPN jest promowanie europejskich inicjatyw mających na celu zmniejszenie ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi z różnych krajów europejskich.

Więcej informacji o EAPN znajdziesz na stronie EAPN Polska