Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie prac ewaluacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 12 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie prac ewaluacyjnych związanych z realizacją pilotażu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, będącego zadaniem nr 4 projektu systemowego Nr 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  wykonywanego przez Partnerstwo Lokalne URSUS pod nazwą „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”.     ZAMAWIAJĄCY:  Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Ojcowie Kamilianie (organizacja kościelna, będąca organizacją pożytku publicznego) – członek Partnerstwa Lokalnego Ursus, z siedzibą w Łomiankach, ul. Poniatowskiego 14. Miejsce wykonywania zamówienia - Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”, ul. Traktorzystów 26,02-495 Warszawa.   Cel główny: Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB tj. pracy socjalnej i partnerstwa lokalnego  w okresie od 01.03.2012r.  do 31.08.2013r na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych.   Cele szczegółowe  Pilotażowego wdrożenia:   1. Zapobieganie wzrostowi bezdomności poprzez objęcie kompleksową pracą socjalną (prewencję, interwencją i integracją) grupy 51 osób/rodzin  zagrożonych bezdomnością w okresie 16 m-cy 2. Wypracowanie propozycji do rozwiązań systemowych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  w celu zapobiegania i ograniczania zjawiska bezdomności wśród mieszkańców dzielnicy zadłużonych i zagrożonych bezdomnością 3. Zbudowanie sieci współpracy na poziomie samorządu lokalnego w Dzielnicy Ursus poprzez wdrożenie standardu partnerstwa lokalnego do spraw osób zagrożonych bezdomnością.   Podstawa prawna: •  Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), • Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), • Postanowienia umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, nr II/0044/2012/P, zawartej w dniu 9 sierpnia 2012 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego występuje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ewaluacyjnych składających się z dwóch etapów oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego  z przebiegu pilotażowego wdrażania dwóch standardów – pracy socjalnej i partnerstwa lokalnego – stanowiących komponenty modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (dalej: GSWB), przez Partnerstwo Lokalne Ursus, którego członkiem jest Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej. Prace ewaluacyjne oraz przygotowanie raportu przebiegają w 2 etapach: a) I Etap – realizacja w terminie od dnia 23.11.2012 do dnia 21.12.2012 r. Prace ewaluacyjne w tym etapie dotyczyć będzie oceny kryterium trafności, czyli dopasowania przyjętych w modelu GSWB rozwiązań oraz wartości merytorycznych modelu GWSB z punktu widzenia potrzeb Partnerstwa Lokalnego URSUS (dalej: PL URSUS), a więc dwóch standardów testowanych w ramach pilotażowego wdrażania GSWB. Prace I etapu zakończone powinny być cząstkowym raportem. Prace ewaluacyjne muszą być wykonane zgodnie z opisem metodologii ewaluacji „Metodologia ewaluacji w ramach audytu naukowego”   b) II Etap – realizacja w terminie od dnia 01.04.2013 do dnia 30.05.2013 r. Prace ewaluacyjne w tym etapie dotyczyć będą oceny kryterium skuteczności, czyli osiągnięcia zakładanych w modelu GSWB celów, odnośnie pilotażowego wdrażania dwóch standardów – pracy socjalnej i partnerstwa lokalnego.   Prace II etapu zakończone powinny być cząstkowym raportem. Prace ewaluacyjne muszą być wykonane zgodnie z opisem metodologii ewaluacji „Metodologia ewaluacji w ramach audytu naukowego”   c) Opracowanie końcowego raportu z dwóch etapów ewaluacji. Raport końcowy muszą być wykonane zgodnie z opisem metodologii ewaluacji „Metodologia ewaluacji w ramach audytu naukowego”   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: a) Termin zakończenia I etapu – dn 21.12. 2012 r., b) Termin zakończenia II etapu – dn 15.05.2013 r., c) Termin opracowania końcowego raportu – dn. 14.06. 2013 r.   WYMAGANIA WOBEC OFERENTA: Prace ewaluacyjne muszą być wykonane zgodnie z opisem metodologii ewaluacji „Metodologia ewaluacji w ramach audytu naukowego” Przeprowadzenie prac ewaluacyjnych musi zostać poprzedzone zapoznaniem się: • z opisem modelu GSWB (załącznik do zapytania ofertowego), • z raportem końcowym diagnozy lokalnej dla PL Ursus (załącznik do zapytania ofertowego), • wnioskiem PL Ursus o pilotażowe wdrożenie standardu GSWB.   Wymogi formalne wobec oferenta: Rekomenduje się zastosowanie następujących wymogów wobec ewaluatora: - doświadczenie w realizacji badań społecznych w zakresie polityki społecznej – wskazać 3 badania (należy załączyć odpowiedni dokument lub wskazać miejsce publikacji); - wskazane doświadczenie z obszaru bezdomności; - doświadczenie w realizacji ewaluacji – 3 badania (załączyć lub wskazać miejsce publikacji); - analiza i opracowywanie danych jakościowych i ilościowych – przedstawienie 3 raportów z badań (załączyć lub wskazać miejsce publikacji).   Składający ofertę powinien spełniać następujące wymogi formalne: Do składania ofert upoważnione są: Firmy oraz osoby prawne, w tym działające w obszarze zadań publicznych wymienionych w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w obszarze pomocy społecznej oraz reintegracji społecznej i zawodowej, Wykonawca musi wykazać min 1 osobę przeznaczoną do wykonania przedmiotu zamówienia, która przeprowadziła 3 badania ewaluacyjne w zakresie polityki społecznej. Wykonawca ma przedłożyć referencje lub inny dokument potwierdzający wykonanie badań ewaluacyjnych – zakończonych w okresie od 2009-2012r.   Do oferty załączyć należy: - kserokopię dokumentów rejestrowych (wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, przypadku spółki cywilnej również umowa spółki) a w przypadku podmiotów reprezentujących sektor organizacji pozarządowych statut, - oświadczenie o nie zaleganiu wobec Skarbu Państwa – ZUS, US, - oświadczenie o nieprowadzeniu wobec Oferenta postępowań egzekucyjnych ani upadłościowych - wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie badacz   Uwaga: • kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (data, czytelny podpis, pieczęć firmy). • wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny zapytania ofertowego. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Nie dopuszcza się założenia oferty częściowej lub na jeden etap.   KRYTERIA OCENY OFERTY:  Przy ocenie zastosowane zostaną następujące kryteria: • Kryterium ceny – 60 %, • Doświadczenie ewaluatora 40%   WYBÓR OFERTY:  Po spełnieniu kryteriów formalnych, oferta zostanie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowych.   ZAWARCIE UMOWY:  Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa na wykonanie prac ewaluacyjnych. Umowa zawierać będzie podział pracy zgodnie z wcześniej wskazanymi etapami ewaluacji. Warunki płatności: • Formą zapłaty będzie przelew bankowy na wskazane w umowie konto bankowe, • Zapłata nastąpi na podstawie wystawionego przez wybranego Oferenta  rachunku lub faktury, po przeprowadzeniu dwóch etapów  ewaluacji i opracowaniu końcowego raportu, • Termin zapłaty – 14 dni licząc od daty odbioru raportu końcowego i zatwierdzenia wykonania prac (raportów) przez Zamawiającego. Termin 14 dniowy obowiązuje w przypadku obu etapów ewaluacji.   Zamawiający nie udziela zaliczek w poczet płatności   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Dokumenty w zamkniętej opisanej kopercie (dopisek: Usługa ewaluacji w ramach projektu:  „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”) należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu) do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 12.00 na adres Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej – Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” ul. Traktorzystów 26, 02 – 495 Warszawa Osoba do kontaktu: Agnieszka Cieplak tel. 22 478 30 22   Informacje dodatkowe:   • Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zadania przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.   I. Adresy stron internetowych, na których ogłoszono zapytanie ofertowe:   • http://www.misja.com.pl • http://www.ops-ursus.pl/   II. Załączniki do oferty: •  Metodologia ewaluacji w ramach audytu naukowego – plik PDF. • Opis projektu: Model „GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI” – plik PDF. • Raport końcowy diagnozy lokalnej dla partnerstwa lokalnego z terenu warszawskiej dzielnicy Ursus - plik PDF.