III Spotkanie Forum Zdrowia

Dn. 27 listopada 2015r. odbyło się III Spotkanie Forum Zdrowia w roku 2015. Spotkania mają na celu umocnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej a organizacjami pozarządowymi, umożliwienie aktywnego partnerstwa w planowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza. Poniżej przedstawiamy przebieg spotkania.

Kodeks Etyczny dla organizacji pozarządowych, Urszula Jaworska - prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej. Dzięki prezentacji udało nam się zapoznać z opracowanym dla NGO dekalogiem, który bardzo nam się spodobał i pod którym z chęcią nasza organizacja by się podpisała. Poniżej przedstawiamy dekalog: 1. Dobro wspólne – Misja organizacji pozarządowej powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego. 2. Legalizm - Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów. 3. Niezależność - Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji. 4. Jawność - Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. 5. Odpowiedzialność - Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków. 6. Rzetelność - Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać. 7. Rozliczalność - Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających. 8. Partnerstwo - Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. 9. Podział władz - Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji. 10. Unikanie konfliktu interesów - W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji oraz czystych intencji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji -tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.

Najnowsza kampania „Pozytywni. Mamy to we krwi”, Magdalena Ankiersztejn – Bartczak prezes Fundacji Edukacji Społecznej. Kampania realizowana jest w ramach projektu „Test”, który jest inicjatywą obywatelską od 7 lat zachęcającą Polaków do testowania się w kierunku HIV. Aby dołączyć się do kampanii wystarczy pomalować sobie usta czerwoną szminkę, zrobić selfie i umieścić je 1 grudnia w Światowy Dzień Walki z AIDS na Instagramie lub Facebooku – koniecznie z hashtagami#pozytywni #mamytowekrwi. W ten sposób można wesprzeć akcję manifestując swój pozytywny stosunek, pozbawiony jakichkolwiek uprzedzeń do osób żyjących z HIV. W ramach kampanii odbędzie się także spektakl „Pozytywni”, który będzie przedstawiany w Teatrze „Imka”. Spektakl z kolei będzie ukazywał problem dyskryminacji osób, m.in. homoseksualnych i chorych na AIDS. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.projekttest.pl oraz na facebooku : Projekt Test.

Profilaktyka chorób mózgu i opieka nad seniorami, Agata Byszewska przedstawiciel Fundacji NeuroPozytywni, Elżbieta Nawrocka, Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia. W prezentacji został omówiony problem bardzo dużej zachorowalności na choroby mózgu. Według danych w ciągu ostatnich 2 lat dwukrotnie wzrosła liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą mózgu. Fundacja kieruje swoje działania na zwiększenie świadomości społecznej zminimalizowanie problemów związanych z ograniczeniem do leków, wprowadzeniu właściwej profilaktyki i innych. Przy fundacji została powołana w 2013r. Polska Rada Mózgu (PRM). Jej celem jest budowanie społecznej świadomości na temat mózgu i chorób neurodegeneracyjnych. Rada prowadzi będzie działania na rzecz zwiększenia nakładów na badania naukowe oraz poprawy dostępności i jakości leczenia chorób mózgu.

Prezentacja działań nowych organizacji:

Centrum wyzwań społecznych przy Instytucie Studiów Społecznych UW działa od stycznia 2014 roku. Jego misją jest wspieranie innowacyjności w naukach społecznych, a także skuteczne włączanie zasobów całego Uniwersytetu w rozwiązywanie najbardziej kluczowych wyzwań społecznych, w partnerstwie z wieloma innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, liderami i grupami obywateli. Mechanizm działania Centrum opiera się na założeniu, że współczesny świat, przy całej swojej złożoności, wymaga większej współpracy i przełamywania barier między odrębnymi sektorami/silosami. Problemy można rozwiązywać tylko przy założeniu, że społeczeństwo to „zespół zespołów” (team of teams). Dlatego też podstawowym sposobem naszego działania jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (wraz z grupami, specjalistami i liderami spoza UW), które w określonym w czasie oraz ściśle zaplanowanym procesie będą starały się wypracować i wdrożyć rozwiązania dla zewnętrznych wyzwań społecznych, w celu osiągnięcia realnej zmiany społecznej. Bardzo ważny w całym procesie jest dla nas udział studentów, bowiem zakładamy, że najważniejsze w ich edukacji jest uczenie się poprzez wspólne działanie i wdrażanie pozytywnych zmian w świecie instytucji, organizacji i grup społecznych (learning by doing).

Pożywienie darem serca – kampania „Słodkie życie bez cukru” - Zbierają zespół ekspertów: lekarzy, dietetyków, psychodietetyków, psychologów, informatyków, grafików oraz praktyków żywienia bezcukrowego, z którymi tworzona jest strona internetowa i fanpage na Facebooku przekazujące spójne, wiarygodne treści na temat zdrowego odżywiania bez cukru. W dalszych planach jest kampania społeczna, edukacja bezpośrednia, a także organizowanie stoisk informacyjno-konsumpcyjnych podczas różnych wydarzeń. Chcesz być współtwórcą akcji? Zgłoś się na nasz mejl fpds@fpds.org.pl Chcesz być odbiorcą? Śledź naszą stronę i profil na Facebooku :)

Fundacja redukcji szkód Redukcja Szkód to strategia i programy, których celem jest minimalizowanie negatywnych zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych konsekwencji używania narkotyków - w wymiarze indywidualnym samych użytkowników, ich rodzin i społeczności w których żyją, bez stawiania im warunku zaprzestania używania tych substancji." (International Harm Reduction Association)

Jestem w drodze O akcji: Wiele przyszłych mam często ma trudności ze znalezieniem wolnego miejsca w komunikacji miejskiej czy pierwszeństwem w kolejce (w sklepie, aptece, urzędzie, na poczcie czy u lekarza). Wynika to z faktu, że nie każdy potrafi rozpoznać czy kobieta spodziewa się dziecka. Szczególnie na początku, kiedy ciąża nie jest jeszcze widoczna. Celem akcji jest dyskretne i zarazem skuteczne uświadomienie innym, że kobieta zostanie mamą. Dlatego też stworzono bezpłatny znaczek, dzięki któremu ciężarna będzie mogła w prosty i nienarzucający się sposób poinformować otoczenie o swoim stanie, jednocześnie samodzielnie inicjując pozytywną oraz życzliwą postawę otoczenia. Jak otrzymać bezpłatny znaczek? Wystarczy, że przyszła mama wypełni formularz zgłoszeniowy, podając imię, nazwisko, adres do korespondencji i email. Po potwierdzeniu zamówienia, w przeciągu kilku dni przesyłka dotrze na miejsce – do każdego miasta w Polsce.Na podstawie własnych doświadczeń doskonale wiemy, że ludzie chętnie pomagają kobietom w ciąży. Dlatego też, w odróżnieniu od innych inicjatyw prowadzonych na rzecz życzliwości wobec ciężarnych, rozwiązanie zaproponowane przez naszą Fundację ma za zadanie usunąć podstawą barierę, jaką jest wahanie otoczenia czy kobieta rzeczywiście spodziewa się dziecka.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego – Izabela Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach wprowadziła kilka ważnych dla NGO zmian o których warto wiedzieć i pamiętać ponieważ jej przepisy weszły w życie dn. 9 listopada 2015r. Poniżej link do artykułu opisującego zmiany. http://pozytek.ngo.pl/wiadomosc/1675014.html