Ekspertyzy zewnętrzne Modelu GSWB

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dwoma ekspertyzami odnoszacymi się do Modelu GSWB 2012 - propozycji standardów usług dla ludzi bezdomnych przygotowanej przez grupę blisko stu ekspertów pracujących w projekcie systemowym POKL "Standardy w pomocy" w zadaniu 4 "Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności". Opracowanie modelu, testowanie jego jakości poprzez pilotażowe wdrożenia a także ewaluacja są zarządzane przez tę samą grupę ludzi. Natomiast ekspertyzy zostały przygotowane przez autorów zewnętrznych. Pierwszym z nich jest Jerzy Boczoń, drugą Julia Wygnańska, obecnie związana z KMPS, odpowiedzialna za rzecznictwo oparte o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości. Misja uczestniczyła w procesie testowania standardu pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością w ramach Ursusowskiego Partnerstwa Lokalnego GSWB. Julia Wygnańska, „Model GSWB – opis rzeczywistości zastanej vs projekt przyszłej polityki społecznej”, Caritas Kielecka, GSWB, 2012: "Model GSWB jest półproduktem określonego projektu [systemowego POKL] wyznaczającego dla jego kształtu bardzo konkretne warunki, którym częściowo bezwładnie, a częściowo świadomie autorzy modelu musieli poddawać jego kształt, niezależnie od swojej wizji polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Uwarunkowania te nazywam umownie wejściowymi założeniami i procesami warunkującymi kształt modelu w wersji półproduktu GSWB. Ich wskazanie i zrozumienie jest konieczne dla rzetelnej i realnej oceny spójności modelu i standardów, [...] narzuciły one bowiem określone ramy, w które Model został oprawiony. Znajduję cztery takie uwarunkowania. [...]. " "[] uwarunkowania „wejściowe” nie wpłynęły pozytywnie na (meta) spójność systemową Modelu GSWB, czyli celowość wykorzystania go – w całości – do budowania przyszłego systemu wsparcia wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce, jeśli ten ostatni ma być nastawiony na dokonanie realnej zmiany w skali i charakterze zjawiska. Przedstawiona wyżej ocena pod kątem tego kryterium jest negatywna i uzasadnia odrzucenie Modelu lub jego gruntowne przemyślenie i rekonstrukcję wykraczającą poza formułę „poprawek”.  Jerzy Boczoń, "E k s p e r t y z a. Ocena Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności", TPBA, GSWB, 2012: "Opracowanie pt. „Model – Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” jest opracowaniem bardzo rozległym, obejmującym swym zasięgiem niemalże wszystkie sfery życia i aktywności ludzi bezdomnych, od zagrożonych bezdomnością, poprzez życie w mieszkaniach „niebezpiecznych” po „życie na ulicy”. Poszczególne części określone mianem standardów bardziej lub mniej szczegółowo opisują 6 rozległych obszarów, w których toczy się praca nad przywróceniem osób bezdomnych do „normalnego” funkcjonowania oraz tworzeniem takich warunków dla osób zagrożonych tym zjawiskiem, które minimalizują takie ryzyko, umożliwiając jak najpełniejsze wykorzystanie własnego potencjału i możliwości środowiska." "Praca nad powyższymi standardami z całą pewnością przyniosła znaczące efekty. Poza samym dokumentem, który wymaga jeszcze sporo pracy, grupy robocze zintegrowały się, a zasoby przyszłych członków partnerstwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zostały lepiej rozpoznane. Doskonalenie formuły powstałych standardów jest wpisane w ciągłe monitorowanie zmian uwarunkowań, jak i proces ewaluacji, który pozwala na stałe poprawianie jakości przyjętych rozwiązań."  Więcej informacji o GSWB, Modelu GSWB oraz obie ekspertyzy na: standardypomocy.pl