Odpowiedź MPiPS na protest w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

Z odpowiedzi Dyrektora Departamentu w MPiPS, Pani Krystyny Wyrwickiej na nasze pismo protestacyjne z dn. 18.06.2013 skierowane do podsekretarza stanu w MPiPS wynika, iż nie widzi ona nic złego w odrzuceniu ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych tylko i wyłącznie z powodu niepełnego przytoczenia rodzaju zadania publicznego - przypominamy wniosek Misji został odrzucony ponieważ w ofercie napisaliśmy "pomoc społeczna" zamiast "pomocy społecznej na rzecz rodzin i osób wykluczonych". Dyrektor Wyrwicka uznała również, że miała prawo wprowadzać dodatkową ocenę formalną, ponieważ to Komisja Konkursowa MPiPS dokonuje ostatecznej oceny a WPS UW jedynie wstępnej.  W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wspierającego znajduje się jednak zapis, iż oceny formalnej dokonuje jedynie Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego: „Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadzają ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych” (pkt. VI. 4) oraz „Komisja Konkursowa [powołana przez MPiPS] dokona ostatecznej oceny merytorycznej, rozpoczynając od ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na maksymalną liczbę punktów aż do wyczerpania kwoty programowej” (pkt. VI. 7). Skany odpowiedzi, którą otrzymaliśmy oraz nasze pismo: skan1. skan2. skan3. nasze pismo. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Artur Subda przesłał Misji zestawienie oceny ofert złożonych w konkursie w ramach ww. Programu w Województwie Mazowieckim w odpowiedzi na wniosek z dnia 20 czerwca br. w sprawie udostępniania informacji publicznej. Wynika z niego jasno, iż wnioski Misji oraz innych protestujących organizacji nie tylko pozytywnie przeszły ocenę formalną ale również uzyskały MAKSYMALNĄ ocenę merytoryczną od Wydziału Polityki Społecznej: Zestawienie oceny ofert. - prawy przycisk myszy i zapisz.