Biuletyn Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej nr 1

 

Radomskie Seminarium Interesariuszy Bezdomności 29 maja 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Radomskim Seminarium Interesariuszy Bezdomności pt. „Schronienie a mieszkanie: jak pomagać ludziom doświadczającym bezdomności”, które odbędzie się 29 maja 2014 w godzinach 10.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134. Będzie to czwarte seminarium interesariuszy, poprzez które staramy się rozwiązywać problemy związane z bezdomnością oraz tworzyć sieć kontaktów między ludźmi, którym rozwiązanie tego problemu wydaje się ważne.

Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody

KMPS jest partnerem i merytorycznym wykonawcą projektu tematycznego Fundacji Ius Medicinae poświęconego promowaniu idei „Najpierw Mieszkanie” w Polsce, który uzyskał dofinansowanie w konkursie Obywatele dla Demokracji zarządzanym przez Fundację Batorego. Bardzo się cieszymy z uzyskania dofinansowania i co za tym idzie możliwości realizacji badań i wydarzeń, które – mamy nadzieję – pozwolą nam przekonać Państwa do pomysłu Sama Tsemberisa: czasem mieszkanie musi przyjść najpierw, skuteczna nauka samodzielnego gospodarowania w nim przyjdzie potem. Przyjdzie.

Konferencja „Praca socjalna i pomoc społeczna – różne oblicza i zadania”

26 marca w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyła się konferencja „Praca socjalna i pomoc społeczna – różne oblicza i zadania” zorganizowana przez Zakład Badań Problemów Społecznych z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz Koło Naukowe Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Program konferencji obejmował zagadnienia ukazujące pracę socjalną ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Celem było przedstawienie innego oblicza pomocy społecznej, przede wszystkim zwrócenie uwagi, że nie ogranicza się ona tylko do wypłacania świadczeń pieniężnych. Prelegentkami były min. pracowniczki socjalne Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Anna Suska i Agnieszka Cieplak, które opowiadały o: – Mieszkaniach treningowych jako innowacyjnej metodzie pomocy osobom znajdującym sie w kryzysie bezdomności – Streetworkingu jako formie pomocy osobom w kryzysie bezdomności na przykładzie programu streetworkingu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Dzień Uwielbienia dla osób w kryzysie bezdomności

19 marca w Kościele obchodziliśmy Uroczystość św. Józefa. Jest to jeden z największych Świętych, jest też patronem ubogich. Tego dnia po raz pierwszy w Warszawie odbył się Dzień Uwielbienia dla osób w kryzysie bezdomności. Organizatorami byli ojcowie Kamilianie wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Odnowa w Duchu Świętym z Ursusa. W to dzieło wkład miały też  i inne organizacje jak i osoby pojedyncze. Ten dzień był odpowiedzią na pragnienie Boga i Uwielbienie Go w sposób szczególny.

Wizyta studyjna w Helsinkach na zaproszenie The Y-FoundationOd 15 do 20 marca pracownicy Misji oraz inni członkowie nieformalnej sieci Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności uczestniczyli w wizycie studyjnej w Helsinkach na zaproszenie The Y-Foundation. Mieliśmy okazję poznać ludzi i odwiedzić miejsca, w których udzielane jest wsparcie z tytułu bezdomności. Wysłuchaliśmy prezentacji, zadaliśmy pytania i nieustannie dyskutowaliśmy o naszych wrażeniach. Wizyta została zorganizowana w ramach Programu Rzecznictwa KMPS opartego o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości. Bardzo dziękujemy The Y-Foundation za zaproszenie i dofinansowanie wizyty oraz szczególnie Tainie Hytonen za wspaniałą organizację naszego pobytu. DOM […]
„Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi!” – poradnik partycypacji

Grupa robocza ds. partycypacji FEANTSA przygotowała drugi poradnik do partycypacji. Partycypacja to „umożliwianie ludziom udziału we wszystkich decyzjach i działaniach mających wpływ na ich życie”. Ta podstawowa zasada wynikająca z szacunku dla praw człowieka i jego podmiotowości dotyczy wszystkich obywateli w jednakowym stopniu, bez względu na to co nas różni np. miejsce, w którym mieszkamy. Autorzy poradnika, osoby przez wiele lat korzystające z pomocy „dla bezdomnych”, dzielą się swoimi doświadczeniami i pokazują praktyczne narzędzia, dzięki którym można zwiększyć poziom partycypacji – a więc i przestrzegania praw człowieka – w różnego rodzaju instytucjach „dla bezdomnych”, np. schroniskach, noclegowniach, domach. Poradniki FEANTSA zostały stworzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a więc w wersji niedostępnej dla wielu osób w naszym kraju. Misja w ramach Programu Rzecznictwa sfinansowała tłumaczenie publikacji na język polski […]

Rozmowa warszawa.ngo.pl z pracownikami Misji

Na portalu ngo.pl zamieszczono rozmowę z pracownikami Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej na temat postulatów jakich potrzebuje Warszawa aby skutecznie wspierać osoby w kryzysie bezdomności. Rozmowę przeprowadził Ignacy Dudkiewicz. Nasze postulaty odnoszą się do całościowego spojrzenia na problem bezdomności i pokazują odejście od interwencyjnego sezonowego zainteresowania ludźmi. Od lat przypominamy o tym że pracujemy cały rok. Brak rozwiązań wieloletnich powoduje nabrzmiewanie problemu, a co za tym idzie przepełnione schroniska zimą. Ludziom którzy przebywają w placówkach kilka lat dużo trudniej jest odnaleźć się w samodzielności. W Polsce brakuje nowych rozwiązań mieszkaniowych, sprawdzonych przez specjalistów w innych krajach. […]

Debata ekspertów o propozycji badaczy dla WarszawyW KMPS 2 kwietnia 2014 odbyła się Debata Ekspertów inspirowana opracowaniem pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie”. Opracowanie przygotował Zespół Badawczy w składzie: Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Piotr Modzelewski, dr Agata Kocia, dr hab. Piotr Zapadka, dr Katarzyna Roszewska, mgr Marcin Jacek Sochocki; na zlecenie Biura Polityki i Projektów Społecznych m.st. Warszawa (BPiPS). Propozycja Zespołu Badawczego odpowiada na założenia sformułowane przez zleceniodawcę, wśród których znalazło się min. ograniczenie pomocy stołecznych schronisk do ludzi posiadających aktualne lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta oraz wprowadzenie zasady kierowania do schronisk poprzez decyzję administracyjną wydawaną przez ośrodki pomocy społecznej. Zarówno założenia jak i propozycja ich realizacji opracowana przez Zespół Badawczy wzbudziły duże kontrowersje wśród interesariuszy, w szczególności organizacji pozarządowych prowadzących noclegownie, schroniska i inne usługi z tytułu bezdomności. […]
Konsultacje RPO WM, KPPWSiU, KPRPBiWM 2014-2020

W ostatnim czasie Misja wzięła udział w konsultacjach społecznych ważnych dokumentów programujących politykę społeczną wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w okresie 2014-2020. Poniżej można zapoznać się z naszymi uwagami, które koncentrowały się wokół: konceptu inwestycji społecznych wyrażonym min. w Pakiecie Inwestycji Społecznych Komisji Europejskiej zwiększenia dostępu do mieszkań, deinstytucjonalizacji pomocy kierowanej do osób w sytuacji bezdomności (przejście od placówek obiektów zbiorowego zakwaterowania do rozproszonych mieszkań wspieranych), przejścia od polityki zorientowanej na zatrudnienie (employment led) do zorientowanej na mieszkania (housing led) poprawie diagnozowania skali i podstawowych cech populacji znajdującej się w sytuacji bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (przejście od fragmentarycznych badań w punkcie w czasie do badań określających realną skalę populacji dotkniętej problemem). [...]

Spotkania osób, które doświadczają ubóstwaOstatnie spotkanie odbyło się 26 kwietnia o godzinie 10:00 w Pensjonacie Socjalnym Św. Łazarz. Informacja o spotkaniu inauguracyjnym 15 marca Informacja z drugiego spotkania 29 marca Więcej informacji w dziale „Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa”. Serdecznie zapraszamy ludzi osobiście doświadczających trudnych sytuacji życiowych, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami i obserwacjami oraz współuczestniczyć w wypracowaniu polskiego stanowiska, które zostanie przedstawione w Brukseli przez wyłonioną podczas krajowych przygotowań delegację z Polski. Wszelkie ewentualne dodatkowe informacje dotyczące spotkań można uzyskać drogą mailową pisząc na adres: suszwedyk@gmail.com lub kontaktując się telefonicznie z koordynatorem 791 514 534. KMPS jest koordynatorem przygotowań z ramienia EAPN Polska. Miejsce spotkań: Pensjonat Socjalny Św. Łazarz, ul. Traktorzystów 26, Warszawa Ursus, (na wysokości stacji PKP Ursus po prawej stronie jadąc od centrum Warszawy). Osoby spoza Warszawy mogą uzyskać zwrot kosztów dojazdu.
Światowy Dzień Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorych w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” prowadzonym w Warszawie odbyła się uroczysta Msza Św., którą poprowadził o. Hubert Bieniek. Pracownicy wspólnie z mieszkańcami modlili się w intencji osób chorych w sytuacji bezdomności.

Sprawozdanie ilościowe Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz”

Pod koniec zeszłego roku KMPS opublikowała Stanowisko w sprawie sprawozdawczości klasycznego schroniska wspierającego wychodzenie z bezdomności zawierające Wzór Sprawozdania Ilościowego pozwalający na przejrzyste zaprezentowanie działalności placówki i jej efektów. Apelowaliśmy do organizacji pozarządowych prowadzących podobne placówki o wprowadzenie systemów rejestracji informacji o osobach korzystających z usług umożliwiających przygotowanie sprawozdania według proponowanego wzoru.

Rada Społeczna Pensjonatu Św. Łazarz odpowiada Posłowi Mularczykowi

Na ostatnim spotkaniu Rady Społecznej w Pensjonacie Św. Łazarz (8 lutego 2014) rozmawialiśmy o artykule pt. „Pośli upór”, który ukazał się w Polityce nr 6 (2944). Mieszkańcy i pracownicy Misji postanowili wspólnie odpowiedzieć Posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi: Biuro Poselskie Arkadiusza Mularczyka ul. Rynek 10 / 5 33-300 Nowy Sącz Szanowny Panie Pośle, W trosce o byt i przyszłość Polski, my, osoby bezdomne obywatele Rzeczypospolitej, równi w prawach i w powinnościach przypominamy o dbaniu o zachowanie przyrodzonej godności człowieka z poszanowaniem prawa każdego człowieka do wolności i przypominamy o obowiązku solidarności z innymi, o obowiązku współdziałania władz i dialogu społecznym. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest organizacją pozarządową wspierającą ludzi wykluczonych mieszkaniowo. […]